Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói giảm nghèo

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm nhằm xin hỗ trợ về vốn để hoạt động góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(v/v xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống)

Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố.................................................................

Tôi là:...........................................................….. Nam/Nữ:....................…………………………..

Sinh ngày:............. /.............. / .............Dân tộc...............................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.......................................................................................

Cấp ngày: .............../................./ ..................Nơi cấp:.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................…..

Điện thoại (nếu có): ..............................................Di động (nếu có):.................................................

Fax (nếu có):....................................................... Email (nếu có):......................................................

Là đại diện của tổ hợp tác đề nghị được hỗ trợ nội dung sau:............................................................

.......................................................................................................................................................…

Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Đánh giá bài viết
1 309
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo