Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về doanh nghiệp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG

Họ và tên người làm đơn: ........................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .................................................... Nam/Nữ ............................

Chức danh (Giám đốc/Chủ DN): ................................................................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): .....................................................................................

Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh: .................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................................ do ............................ cấp ngày: .............

Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh khí đốt hóa lỏng: .........................................

Đề nghị Sở Thương mại xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng theo quy định của Bộ Thương mại.

............., ngày...tháng...năm...

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Tài liệu việc thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định
- Các giấy tờ liên quan khác

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
Về địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người làm đơn
(Chỉ yêu cầu với cá nhân, hộ kinh doanh)
Đánh giá bài viết
1 2.189
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo