Mẫu công văn cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc cảm tình đảng đã được đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của Đảng viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp như sau:

ĐẢNG BỘ ......................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..............

V/v cảm tình Đảng đã được đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghi kết nạp Đảng

.............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Ban thường vụ ............................

Ban Thường vụ huyện (quận) uỷ .............................................................

Giới thiệu.......................................................là cảm tình Đảng.

Sinh ngày.........tháng.........năm..........

Quê quán: .................................................................................................

Đã được đảng uỷ (chi bộ) cơ sở..............................................................ra nghị quyết số............NQ/..........ngày.........tháng........năm...... đề nghị kết nạp Đảng (kèm theo hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng).

Đề nghị các đồng chí tiếp tục theo dõi, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để xét, quyết định kết nạp cảm tình Đảng nói trên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP đảng ủy

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp

Mẫu công văn về việc cảm tình Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục kết nạp

Đánh giá bài viết
1 155
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.