Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thời gian địa điểm lập biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT CHỌN
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ:

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

3. Cơ quan chủ trì:

4. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

5. Ngày họp:

6. Địa điểm họp:

7. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:……….

8. Vắng mặt: ..........người, gồm các thành viên:

9. Khách mời dự:

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng nghe các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét/đánh giá và các ủy viên nhận xét thuyết minh nhiệm vụ HTQT song phương.

2. Hội đồng nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản biện về từng nội dung đánh giá theo các tiêu chí.

3. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận theo từng nội dung đánh giá.

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, kết quả bỏ phiếu đánh giá như sau:

Tổng số điểm hợp lệ: Điểm TB: Điểm giá trị KH:

(Điểm của các thành viên Hội đồng chênh lệch > 20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ)

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

a. Đánh giá chung:

Được phê duyệt

Không được phê duyệt

(Đánh giá chung là được phê duyệt khi điểm trung bình của các thành viên trong Hội đồng đạt ³ 70 điểm; Điểm giá trị khoa học (từ nội dung đánh giá 1-4) đạt 50 điểm)

b. Kiến nghị (đồng ý/ không đồng ý phê duyệt cho triển khai thực hiện; kiến nghị về tên nhiệm vụ,, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kinh phí,…):

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 40
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo