Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ là gì? Mẫu biên bản bất thường gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ là gì?

Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách võ. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 56/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../……

……, ngày .. tháng năm

BIÊN BẢN BẤT THƯỜNG
XÁC NHẬN HÀNG HÓA KHÔNG CÒN NGUYÊN VẸN, BAO BÌ RÁCH VỠ

Hôm nay, vào hồi....giờ ngày ... tháng .... năm tại ... (tên địa điểm lưu giữ hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ) chúng tôi gồm:

I. Đại diện doanh nghiệp (ghi rõ tên doanh nghiệp)

1. Ông/bà……………………………………………… chức vụ ...................................

2. Ông/bà……………………...……………………… chức vụ ....................................

II. Đại diện đơn vị hải quan

- Ông/bà:

- Số hiệu công chức .........................................................................................................

- Chức vụ: ........................................................................................................................

III. Nội dung xác nhận về hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

STT

Số vận đơn/CN22, CN23/E1QT

Số lượng gói, kiện hàng hóa khi vào kho

Số lượng gói, kiện hàng hóa còn nguyên vẹn

Tình trạng các gói, kiện hàng hóa không còn nguyên vẹn

Lý do hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

Vị trí lưu giữ đối với hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

Ghi chú

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Biên bản đã được thông qua vào hồi....giờ ....cùng ngày và được lập thành…… bản, mỗi bản gồm .... trang; có nội dung và giá trị như nhau giao cho…… giữ…… bản.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(k, ghi r họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN
(k, ghi r họ tên)

Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

Mẫu biên bản bất thường xác nhận hàng hóa không còn nguyên vẹn, bao bì rách vỡ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 425
0 Bình luận
Sắp xếp theo