Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh lần 1

Bộ đề thi thử tốt nghiệp sở Bắc Ninh 2024 - Mới đây Sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh đã có đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 1 theo mẫu tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia mới nhất cho toàn bộ thí sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các em làm quen với kì thi tốt nghiệp THPT 2024. Trong bài viết này Hoatieu sẽ chia sẻ đến các bạn đọc tổng hợp các đề thi thử tốt nghiệp THPT 2024 của sở Bắc Ninh có đáp án chi tiết giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn tập.

Bộ đề thi thử gồm 9 môn, gồm: môn toán, ngữ văn, tiếng anh, GDCD, hóa học, sinh học, vật lý, địa lý, lịch sử giúp các em học sinh làm quen với kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024, cũng như củng cố kiến thức thật tốt trước khi chính thức bước vào kì thi quan trọng này.

Nội dung bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT Bắc Ninh 2024 lần 1 tất cả các môn có đáp án rất dài và chi tiết, mời các bạn tải file RAR về để xem chi tiết.

1. Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2024

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2024

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán tỉnh Bắc Ninh 2024

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

2. Đề thi thử môn hóa Bắc Ninh lần 1 năm 2024

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ag=108; Ba=137.

* Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Phân tử nitơ có công thức cấu tạo là

A. N ≡ N.

B. N – N.

C. N = N.

D. N → N.

Câu 42. Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. HCl.

B. KHSO4.

C. NaCl.

D. NaHCO3.

Câu 43. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C17H33COONa và C3H5(OH)3. Công thức của X là

A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H31COO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5. D. (C17H33COO)3C3H5.

Câu 44. Cho Fe(OH)3 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. Fe2S3.

D. FeSO3.

Câu 45. Khi đun nóng chất X (C3H6O2) với dung dịch NaOH, thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 46. Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở trạng thái rắn là

A. etyl axetat.

B. tristearin.

C. metylamin.

D. etanol.

Câu 47. Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh tím. Chất X là

A. xenlulozơ.

B. glucozơ.

C. fructozơ.

D. tinh bột.

Câu 48. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. KOH.

B. HCl.

C. H2SO4.

D. KCl.

Câu 49. Công thức phân tử của axit axetic là

A. C2H6O.

B. C2H4O.

C. C2H4O2.

D. CH2O.

Câu 50. Cho m gam etanol tác dụng với Na (dư) thu được 2,24 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 4,6.

B. 9,2.

C. 13,8.

D. 18,4.

Câu 51. Cho axit metacrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của X là

A. CH3OH.

B. CH2=CH-COOC2H5.

C. C2H5OH.

D. CH2=C(CH3)-COOCH3.

Câu 52. Cho kim loại Cu tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây?

A. CuO.

B. Cu(OH)2.

C. Cu(NO3)2.

D. Cu(NO2)2.

Câu 53. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

A. Etyl axetat.

B. Etylamin.

C. Alanin.

D. Phenol.

Câu 54. Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ yếu nhất trong dãy trên là

A. CH3NHCH3.

B. NH3.

C. CH3NH2.

D. C6H5NH2.

Câu 55. Cho các chất sau: valin, etylamin, anilin, Ala-Gly-Ala, axit aminoaxetic. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl?

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 56. Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Fe2+.

B. Na+.

C. Ag+.

D. Cu2+.

Câu 57. Cho 4,2 gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá trị của m là

A. 4,8.

B. 2,4.

C. 2,1.

D. 4,2.

Câu 58. Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Hg.

B. Cr.

C. W.

D. Ag.

Câu 59. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.

C. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ poliamit kém bền trong môi trường kiềm.

Câu 60. Chất nào sau đây là metylamin?

A. CH3NH2.

B. C6H5NH2.

C. C2H5NH2.

D. CH3NHCH3.

Câu 61. Trong y học dung dịch glucozơ được dùng làm dịch truyền cho những bệnh nhân suy nhược cơ thể. Biết 1 gam glucozơ cung cấp 15,5 kJ năng lượng. Năng lượng được cung cấp bởi glucozơ trong 1 chai chứa 500 gam dung dịch glucozơ 10% là

A. 500 kJ.

B. 775 kJ.

C. 430 kJ.

D. 1395 kJ.

Câu 62. Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH2. B. CH2=CH – CH=CH2. C. CH2=CH – Cl. D. CH2=CH – CH3.

Câu 63. Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit?

A. O3. B. CH4. C. SO2. D. CO2.

Câu 64. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 9,2 gam glixerol và 91,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 92,4. B. 88,4. C. 96,4. D. 89,0.

Câu 65. Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?

A. Tristearin. B. Alanin. C. Saccarozơ. D. Etyl fomat.

Câu 66. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. CH2=CH2 và CH2=CH-CH3. B. CH2=CH-CH3 và CH≡C-CH3.

C. CH4 và CH2=CH2. D. CH≡C-CH3 và CH2=C=CH2.

Câu 67. Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là

A. metyl acrylat. B. propyl fomat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.

Câu 68. Dung dịch chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. NaCl. B. KNO3. C. Ba(OH)2. D. HCl.

Câu 69. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường CH3COOC2H5 là chất lỏng.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Ala – Gly – Gly có phản ứng màu biure.

(d) Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.

(e) Muối phenyl amoniclorua tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Câu 70. Hai amin no, mạch hở X (CnH2n+3N) và Y (CnH2n+4N2), với n≥ 2. Hai hiđrocacbon mạch hở Z, T là đồng đẳng kế tiếp (số liên kết pi trong mỗi hiđrocacbon không quá 3, MZ < MT). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 0,355 mol O2 thu được 4,86 gam H2O và 5,6 lít hỗn hợp (N2, CO2). Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 9,95%. B. 12,90%. C. 58,71% D. 18,44%.

.......................

Đáp án các mã đề thi thử môn Hóa

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

3. Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD có đáp án

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

4. Đề thi thử môn Sinh học tỉnh Bắc Ninh 2024 có đáp án

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

5. Tổng hợp đề thi thử môn Địa lý Bắc Ninh có đáp án

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

6. Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử có lời giải

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

7. Đề thi thử môn tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh lần 1 năm 2024

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

8. Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn có đáp án chi tiết 2024

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

9. Đề thi thử môn Vật lý 2024 có đáp án

Tải file chi tiết để tham khảo nội dung bộ đề

Trên đây là tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT theo mẫu mới nhất của tỉnh Bắc Ninh có đáp án năm 2024. Mời các bạn đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Học tập: Lớp 12 của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo