Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.