Luật giao thông đường bộ 2008 số 23/2008/QH12

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 do Quốc hội ban hành là Luật giao thông đường bộ mới nhất hiện nay, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.