Chương trình giảm tải môn Tin học 2021-2022

Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Tin học 2021-2022 - Chương trình tinh giản môn Tin học 2021-2022 được ban hành theo Công văn 4040 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo.