Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu số 04 - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

Kính gửi: ……………………..(2)……………………

1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):………………………………

Tên giao dịch:………………………………………………………………

Tên viết tắt:………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:……………………………………….- Fax:………………………………

Website:………………………………………………- Email:………………………………

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

…………………………………………………. Giới tính:………………

Chức danh:………………………………………………………………

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:…………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: ………………………………………………………

Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………

4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):………………………………

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):………………………………

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số………………….cấp ngày..../…../.... Nơi cấp: ……………………………………………

7. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh/thành phố... (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đánh giá bài viết
1 1.929
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo