Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài

Mẫu số 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

(Các) Nhà đầu tư giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài: (tên dự án như ghi tại mục II.1 Mẫu số 1 - Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài) như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư Việt Nam thứ nhất:.......................................................

2. Tên và thông tin về nhà đầu tư Việt Nam tiếp theo (nếu có): .........................................

[chỉ cần ghi tên, không cần ghi các thông tin khác]

Đối tác nước ngoài (nếu có): ..............................................................................................

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

II. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

1. Hình thức đầu tư ra nước ngoài: ....................................................................................

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Tên dự án: ......................................................................................................................

Tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài: .....................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

2. Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................

Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư: ...

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

3. Mục tiêu hoạt động: ........................................................................................................

Quy mô dự án (nếu có): .....................................................................................................

[như ghi tại Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài]

4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là ...(bằng số và bằng chữ) đồng ngoại tệ dùng để đầu tư.

Vốn đầu tư ra nước ngoài của (các) nhà đầu tư Việt Nam là ... (bằng số và bằng chữ) đồng tiền sử dụng đầu tư, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương ... (bằng số và bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Giải trình làm rõ cơ sở xác định quy mô đầu tư của dự án; nội dung đầu tư cụ thể của dự án; phương án huy động vốn đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư; các giai đoạn đầu tư (nếu có).

4.3. Nguồn vốn:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài như sau]

(Tên nhà đầu tư) sử dụng nguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: .................................................................................................

- Vốn vay: ..............................................................................................................

Dự kiến nguồn vay: Vay của tổ chức tín dụng (trong và ngoài nước)..., giá trị, thời hạn, lãi suất.

[đối với dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài: Nêu sự phù hợp với quy định về quản lý và sử dụng vốn nhà nước]

4.4. Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

[Từng nhà đầu tư Việt Nam dự kiến thời gian chuyển vốn ra nước ngoài]

5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ .......................................

- Chính thức hoạt động: Tháng thứ ......................................................................

6. Các giải pháp về cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có): ...

8. Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư ra nước ngoài

9. Phân tích rủi ro: ................................................................................................

10. Dự kiến hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính:

Chỉ tiêu

Đơn vị: đồng ngoại tệ dùng để đầu tư

Năm hoạt động thứ 1: (theo năm tài chính)

Năm hot động thứ 2: ……

Tổng

1=2+3+….

Doanh thu

2

Từ hoạt động/SP...

3

Từ hoạt động/SP...

4

Lợi nhuận trước thuế:

5

Lợi nhuận sau thuế:

6=7+8+9

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư Việt Nam

Trong đó:

7

- Sử dụng đầu tư ở nước ngoài

Ghi rõ phần lợi nhuận giữ lại đầu tư ở nước ngoài đã làm thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN

8

+ Chuyn về Việt Nam

9

+ Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam (VNĐ)

11. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư: ...

Làm tại ...., ngày ... tháng ... năm ...
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
1 187