Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế

Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế là gì? Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế là gì?

Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định nội dung báo cáo kinh tế. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……/KH-TC

Địa danh, ngàythángnăm……

VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KINH TẾ BÁO CÁO

Tên báo cáo:

Chủ nhiệm:

Đơn vị chủ trì:

Thành viên Tổ thẩm định gồm: …………………………………………………

Nội dung thẩm định:

1. Căn cứ pháp lý

2. Cấu trúc báo cáo, các biểu bảng trong báo cáo.

3. Tình hình thực hiện khối lượng kỹ thuật

- Tăng giảm khối lượng so với đề án đã phê duyệt.

- Cơ sở pháp lý của việc thay đổi khối lượng.

4. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu giá trị khối lượng

- Tổng hợp giá trị thực hiện, nghiệm thu, thanh toán của đề án theo từng năm.

- So sánh các số liệu nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, đánh giá độ tin cậy của các số liệu.

- Tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu giá trị khối lượng.

5. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư

6. Các tồn tại, thiếu sót và kiến nghị

Đánh giá chung:

- Báo cáo đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu

- Đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc không thông qua.

Những người kiểm tra (thẩm định)

Nguyễn Văn A, tổng hợp

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
(Xác nhận)

Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế

Mẫu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo