Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài

Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài là gì?

Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung chấm dứt... Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài

Mẫu số 19/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp*……………………

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)…………………..……………………………

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/ Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………..………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:…………………………………………………………

Giấy phép thành lập số:………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày………. tháng………. năm …………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:…………………………………………………………….

Do Sở Tư pháp………… cấp ngày……..…. tháng…….. năm.... tại …………………

2. Địa chỉ: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………..…………

Email: ……………………............Website: (nếu có)………………………………….

3. Lý do chấm dứt hoạt động:

…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ……………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đăng ký hoạt động.

Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài

Mẫu số 19/TP-TTTM: Thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 41
0 Bình luận
Sắp xếp theo