Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc

Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc là gì? Mẫu sổ theo dõi tiền gửi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc là gì?

Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi tiền gửi tại kho bạc. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin tiền gửi...

2. Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…………
CHI CỤC ………………….

Mẫu số 04/SNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã loại: …………

SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC

Số hiệu tài khoản chi tiết:

Loại TK tiền gửi ………….....

Tháng ... năm

Đơn vị: đồng

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Gửi vào

Rút ra

A

B

C

D

1

2

E

Số dư đầu kỳ:

Số phát sinh trong tháng

Cộng phát sinh trong tháng

Lũy kế từ đầu năm

Dư cuối tháng


NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng...năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sổ được mở chi tiết theo từng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, mỗi loại tiền gửi mở riêng một sổ hoặc một số trang

Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc

Mẫu số 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo