Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón là gì?

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin tổ chức khảo nghiệm phân bón... Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………………/QĐ-…….

…………, ngày ….. tháng ……. năm ……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số ……. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của ………………………………….(1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận ……………...(2) thuộc ………….. (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ ………. là tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón.

Điều 2. ………………. (2) có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về khảo nghiệm phân bón tại Việt Nam và hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật.

2. Duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động khảo nghiệm phân bón trong suốt thời gian hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chức có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, …..

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón.

(2) Tên tổ chức khảo nghiệm phân bón.

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

Mẫu quyết định về việc công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
0 Bình luận
Sắp xếp theo