Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là gì? Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là gì?

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin điều chỉnh...

2. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:.....

......, ngày.... tháng.... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................................

- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................…...............

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................ Số điện thoại:.......................................

số fax:.................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................. do.............................. (tên cơ quan cấp)..................... cấp ngày..... tháng..... năm........

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm số............. cấp lần đầu ngày.... tháng... năm....... (điều chỉnh lần thứ...... ngày... tháng... năm......).

Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho.................................... (tên doanh nghiệp) trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm số.... cấp.... ngày... tháng... năm....

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

(Tên doanh nghiệp) đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo các nội dung sau:

..........................................................................................................................................

Lý do đề nghị điều chỉnh:.................................................................................................

3. Hồ sơ kèm theo gồm có:...............................................................................................

4. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

......., ngày.... tháng.... năm....
Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo