Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ

Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ là gì? Mẫu danh sách gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ là gì?

Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ là mẫu bảng danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ. Mẫu nêu rõ danh sách các hội... Mẫu được ban hành theo Quyết định 458/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

2. Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

DANH SÁCH CÁC HỘI CHỊU SỰ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ (NGÀNH) ………………………………………………………….1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

TÊN HỘI

ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI

CHỦ TỊCH HỘI

SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

SỐ, KÝ HIỆU, NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

1

2

3


NGƯỜI LẬP
BẢNG THỐNG KÊ
(Chữ ký)
Họ và tên

……….., ngày … tháng … năm 20...
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

1 Theo cơ quan theo danh mục các Bộ, ngành: 1) Quốc phòng; 2) Công an; 3) Ngoại giao; 4) Tư pháp; 5) Tài chính; 6) Công Thương; 7) Lao động - Thương binh và Xã hội; 8) Giao thông vận tải; 9) Xây dựng; 10) Thông tin và Truyền thông; 11) Giáo dục và Đào tạo; 12) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 13) Kế hoạch và Đầu tư; 14) Nội vụ; 15) Y tế; 16) Khoa học và Công nghệ; 17) Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 18) Tài nguyên và Môi trường; 19) Cơ quan khác.

Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ

Mẫu danh sách các hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo