Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước

Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước. Mẫu được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-NHNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ATM

Kỳ báo cáo (6 tháng đầu năm…….) năm……

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán)

1. Tình hình hoạt động ATM

Tình hình hoạt động ATM (bao gồm ATM lưu động, nếu có) và việc quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động ATM trên địa bàn:

a. Về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM

b. Về việc đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động ATM (nêu rõ các vụ việc liên quan, nếu có).

2. Tình hình dư luận: những vấn đề bức xúc phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến dịch vụ ATM trên địa bàn và biện pháp khắc phục.

3. Các vướng mắc, kiến nghị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM  của Ngân hàng Nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo