Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh là gì? Mẫu báo cáo tình hình góp vốn gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh là gì?

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình góp vốn điều lệ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh

Đối tượng được bảo lãnh:

Dự án:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN ĐIỀU LỆ THEO CAM KẾT
CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH

Kỳ 6 tháng (Tháng.../Năm ...)

Tên cổ đông

Số vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn báo cáo

Số vốn điều lệ đã góp trong giai đoạn báo cáo

Số lũy kế vốn điều lệ đã góp

Tỷ lệ % đã góp so với cam kết

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày (lập báo cáo)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh

Mẫu báo cáo tình hình góp vốn điều lệ theo cam kết của các cổ đông đối tượng được bảo lãnh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 957
0 Bình luận
Sắp xếp theo