Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần

Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần là gì?

Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả công tác dân tộc theo tuần. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nhiệm vụ công tác tuần kế tiếp...

2. Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần

ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ, ĐƠN VỊ …….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-

……..., ngày … tháng … năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác tuần thứ...

(Từ ngày … tháng … năm …… đến ngày … tháng … năm.....)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUẦN THỨ... (tuần báo cáo)

1. Các công việc đã thực hiện xong

-

-

2. Các công việc đang thực hiện /chưa thực hiện xong

-

-

(Đối với từng công việc: Báo cáo kết quả đang thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nếu có), dự kiến tiến độ và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết).

3. Các công việc chưa/không thực hiện

-

-

(Đối với từng công việc: Báo cáo lý do chưa thực hiện hoặc không thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nếu có), dự kiến tiến độ và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết).

4. Đánh giá kết quả thực hiện

Đánh giá chung kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế.

II. TÌNH HÌNH VÙNG DTTS&MN (các vụ, đơn vị quản lý địa bàn thực hiện)

1. Những vấn đề nổi cộm, đáng lưu ý về tình hình vùng DTTS&MN và thực hiện công tác dân tộc (nếu có).

2. Đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý, giải quyết

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUẦN THỨ... (tuần tiếp theo)

THỦ TRƯỞNG VỤ, ĐƠN VỊ

Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần

Mẫu báo cáo kết quả công tác dân tộc theo tuần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo