Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ

Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ là gì? Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ là gì?

Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ là mẫu bảng kê được lập ra để kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin khách nợ, thời gian phát sinh...

2. Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ

TÊN ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY ….

Mẫu 04/BBBG-NPT

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI NỢ PHẢI THU
LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ
Tại thời điểm này …tháng … năm …
của Tổng công ty/Công ty ……….

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên khách nợ

Địa chỉ khách nợ

Thời gian phát sinh

Thời gian quá hạn

Giá trị khoản nợ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp/Chính thức chuyển thành CTCP

Giá trị khoản nợ đã xử lý thu hồi đến thời điểm bàn giao

Giá trị khoản nợ không thuộc diện bàn giao do không có đầy đủ hồ sơ

Giá trị khoản nợ có đầy đủ hồ sơ bàn giao theo sổ sách

Ghi chú

Khách nợ còn tồn tại

Khách nợ không còn tồn tại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Nợ loại trừ tại thời điểm xác định GTDN

Kèm theo bản thuyết minh, giải trình về việc phát sinh và quá trình thu hồi khoản nợ

1

……………….

2

……………….

II

Nloại trừ tại thời điểm chính thức chuyn thành CTCP (n chưa đi chiếu được)

1

……………….

2

……………….

Tổng cộng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)

….. ngày.... tháng....năm...
TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ

Mẫu bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu loại trừ bàn giao cho công ty mua bán nợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo