Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam

Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam là gì? Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam là gì?

Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam là mẫu bản khai được lập ra để ghi chép về việc khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin tên miền... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÊN MIỀN CHUNG MỚI CẤP CAO NHẤT (NEW GTLD) TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức:....................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................

Số điện thoại/fax:............................................................................

Email:..............................................................................................

Website:..........................................................................................

Ghi chú:...........................................................................................

2. Đăng ký thông tin về người chịu trách nhiệm chính của tổ chức trong việc quản lý New gTLD

Người lãnh đạo cao nhất của tổ chức:

Họ tên:............................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................

Số điện thoại/fax:............................................................................

Email:..............................................................................................

Người chịu trách nhiệm quản lý New gTLD:

Họ tên:............................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................

Số điện thoại/fax:............................................................................

Email:..............................................................................................

Người quản lý kỹ thuật:..................................................................

Họ tên:............................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.................................................................................

Số điện thoại/fax:............................................................................

Email:..............................................................................................

3. Thông tin về New gTLD có nhu cầu đăng ký với ICANN

New gTLD:......................................................................................

4. Kế hoạch sử dụng New gTLD

(Tổ chức mô tả chi tiết kế hoạch sử dụng New gTLD tại đây)

5. Tài liệu gửi kèm

(1) Thuyết minh về hạ tầng mạng lưới kỹ thuật; hệ thống máy chủ DNS quản lý New gTLD.

(2) Dự báo đánh giá tác động xã hội, ảnh hưởng đối với hoạt động Internet Việt Nam khi sử dụng New gTLD tại Việt Nam.

6. Thông tin bổ sung

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị đăng ký và sử dụng New gTLD tại Việt Nam cam kết các thông tin đã cung cấp là hoàn toàn chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

........, ngày........ tháng......... năm........
Xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
(Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)

Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam

Mẫu bản khai đăng ký và sử dụng tên miền chung mới cấp cao nhất tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo