Thông tư 31/2019/TT-NHNN

Thông tư số 31/2019/TT-NHNN

Thông tư 31/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Tóm tắt Thông tư 31/2019/TT-NHNN

Tổ chức tài chính vi mô được mở thêm tài khoản chi tiết

Ngày 30/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 31/2019/TT-NHNN về việc quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tổ chức tài chính vi mô được mở thêm các tài khoản cấp 4 và cấp 5 đối với một số loại tài khoản về tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, các khoản đầu tư, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, các khoản nợ chờ xử lý… Việc hạch toán trên các tài khoản này được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ - Có).

Việc mở các tài khoản chi tiết nói trên phải bảo đảm ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán và xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán. Ngoài ra, tổ chức tài chính vi mô cũng cần lập và gửi các loại báo cáo chi tiết về từng đối tượng kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

NGAN
rrANG
NHA NrIoC
CQNG
HOA
XA ttgl CnU
NCni.L
VIIDT
NAM
vlpr
NAM
DQc lflP
-
TE
do -
If4nh
Phric
36:)4
zOtgruT-NHNN
Hd N14
nsdy
JQ
thdng
12 ndm
2019
THONG
TII
Quy
tlinh
hQ th5ng
tlri
khoin
k6
toin
6p
dgng
cho
t6 chrfrc
tii chinh
vi
m6
Cdn
cdc
Luqt
Kd
ndn
ngdy
20 thdng
I I
ndm 2015;
Cdn
c*
Luqt
Cdc
t6 chtic
tin dqng
ngdy
16 thdng 6
ndm
2010; Luqt
s*a
ddi,
b6
sung
mlt sd diiu
cila
Luqt Cdc
tii chdrc
t{n
dqng
ngdy
20 thdng
I I ndm
2017;
cdn
cth Nshi
dinh
s,6
174/2_016/ND-CP
ngdy.30
thdng
12
ndm 2016
cfia
Ch{nh
phil
quy
iinl,
,t t fidt m\t
ti5 atiu
ct)a Luqt
Kd ndn;
Cdn
c* Nghi
dinh ti5
gStZOtTlND-CP
ngdy
07
thdng
8 ndrn
2017 cila Chinh
phil quy dinh ch€
dO tdi chinh
a&
va
t6 ch*c
tin
d4ng, chi.nhdnh
ngdn
hdng.nudc
-ngoii
vd
gidm sdt tdi
ch{nh,
ddnh
gid
higu
qud ddu-tu v6n
nhd nudc
tqi t6.
chtic
tln
dqtng io
nhd nudc
ndm
gifr
100%
viin dtiu
l€ vd d ch{rc
tin &fig
co v6n
nhd
nudc;
Theo dA
nshi cila Vu
truhng Vu
Tdi chinh
- Kd
todn;
Thdng
ctiSc Ngdn
hdng Nhd
nudc
Vi€t Nam
ban
hdnh Th6ng
tu
quy
dinh
h€
thiSng tdi
kiodn k€
iodn dp
dltng
cho td chdcc
tdi
chinh vi
m6.
CHIIOT{G
I
QTIY
DII.I,H CIIUNG
Di6u 1.
Ph4m vi tlitju
chinh
Th6ng tu ndy
quy
dinh
vd
c6c tdi
khoin k6 to6n
cdp 2, cdp
3;phuong
Ph6P
h4ch
toan tr€n cac
tai khoan thuQc
hQ th6ng
tdi khoin
ki5 toan 5p dqng
cho c6c tO
chirc
tii chfnh vi
m6.
Di6u 2.D5i tugng 6p
dgng
O6i tuqng 5p dung cta
Th6ng tu
ndy ld c6c
t6 chric tii chinh
vi md
(sry
day
goi
tdt ld TCTCVM)
rlugc thanh
lfp vd hopt
<lQng theo
quy
dinh cria
LuQt
C6c
t6
chric
tfn dgng.
Didu
3.
Phuong
ph6p
hqch toin,
k5 toSn
1. Phuong
ph6p
m& vd
h4ch toan tr6n
c6c
tdi khoin:
a) TCTCVM
dugc m0 th6m
c6c tii
kho6n
cdp 4 vd c6c
tdi
khoan c5p S
ilrii
v6i
nhirng tii
khoan
quy
ttinh Php
tgc 01 ban
henh
kdm
theo Th6ng
tu ndy nh[m
2
r ).
phUc
W
y6l,
cdu
quan
lf nghiQp
vp cria
TCTCVM ,,hung
phii phu
hqrp v6i nQi
d*g, t<6t
c6u vi
phuong
ph6p
hach to6n cria
cictitikhoin
t6ng hArp tuong urg.
TCTCVM.chi
duoc
md vd
st dpng
c6c tii khoin
quy
dfnh t4i
Th6ng tu niy
khi
dd c6 co ch6
nghiQp vu
va theo
dring ngi
dung ttuqc c6p
gi6y
ph6p
troat aOng;
b) ViQc hpch to6n
tr6n c6c
tii khoan
trong
bang dugc titin hdnh
theo
phuong
I
ph+p ghi
s6 k6p
(Nq -
C6).
Tinh
ctr6t
sO du cria c6c tdi
khoan dusc
qry
airn tai
ph6n
nQi dung hpch toan
c6c tdi
khoan.
Ifti t0p
ba.,g cAn
d6i tdi khoan
kii
to6n th,iog
vi n5.m, c6c
TCTCVM
phii
phin
anh
ddy dir vi
dirng tinh
chdt
sO du cria
c6c lo4i tdi kho6n
n6i tr6n
(ddi
voi
tAi khoan
thrQt
tdi
san
C6 vd tii
ktroan thuQc
tii
sin Nq) vi
khdng dugc
bt tru
gifra
hai
sti du Nq
-
C6
(d5i
voi
tai khoan
thuQc
tii san Nq -
C6);
I
c)
ViQc hach to6n tr6n cdc
titikhoan
ngoii
brng
dugc ti6n hanh
theo
phuong
ph6p ghi
sO dcrn
(Nq
-
C6
-
SO au
Nq).
2.
Ve md vi st dgng
tii khoan
chi titit:
a) TCTCVM
duo. c lga
chgn
mo tii khoan
chi tiiSt
theo
quy
dinh tai Th6ng
tu
niy
ho{c mo tdri khoan
chi titit phu
hqrp
voi img
dUng cdng
nghe th6ng
tin vd theo
^).
y6u
cdu
quin
lf cia TCTCVM;
b) ViQc mo tdi khoan
chi titit phii
dAm
b6o:
;
Ghi ch6p,
theo-d6i
vi luu
trft th6ng
tin chi
ti6t theo trmg
d6i tugng
kii toan
clr thd trong
don v! kti toan
lim cdn
cf
phan
rffi, ki6m
tra cttii rt itiu
v6i tii khoan
t6ng hqrp chinh
x6c, kip thoi
vd dAy
dri theo
quy
ttinh cfia
ph6p
luflt k6 loin;
-
Xti ly hAch toin
cfuc nghiQp
vU
ph6t
sinh
theo it n
g quy
dinh cria chuAn
muc
vi ch6
dO k6 toan;
-
Lflp,
gui
c5c lopi b6o c6o
chi
tiiit
theo
timg d6i tugng tC
toan cp thti theo
quy
dinh cira Nhi nu6c vi NHNN;
c) Trucrng hqp TCTCVM
lua chgn
mo tAi khoan chi tiiSt theo
quy
dlnh
tai
Th6ng
tu niy, TCTCVM thgc
hiQn nhu sau:
-
Tai kho6n
chi titit
(ti6u
khoin) d*g cl6 ttreo
d6i
phan
6nh chi titit c6c d6i
tuqng h4ch to6n cria tii khoin t6ng hqp.
NQi
dung tdi khoan chi tii5t thwc hi6n theo
quy
dlnh
tai
phdn
nQi dung hach toan c6c tai kho6n.
-
C6ch
ghi
s6 hiQu tii
khoan
chi titit: SO nieu tdi
khoan
chi
titit
g6m
c6 2
ph6n:
+
Phan
thf nh6t:
SO
frieu
tii
khoan t6ng
hqrp;
'
+
Phan tht hai: SO
tfrt tu ti6u
khoan
trong
tdi
khoan t6ng hqrp.
Ni5u
mQt
tii
khoan tdng hqp c5 du6i 10 ti6u khofur, sti
thri t.u tii5u khoan dugc
hj hiQu
b["g mQt cht sO
tu
1
d6n
9.
N6u mQt
tii khoan t6ng hqrp c6 duoi 100
ti6u
khodur, sli
thti tU tiOu khoan
dugc ky hiQu blng
hai chti sti ttr 01 d6n
99.
N6u
mQt tii khoan t6ng hqrp c6 du6i 1000 ti6u khoan, s5
thir t.u ti6u khoan
3
dugc hj hiQu
bing ba cht
sti
tt 001
<l6n 999.
56 thir ty titiu khoAn
dugc
ghi
vio b€n
ph6i
ctra si5 hiQu
tii
khoan
t6ng
hgp.
Gita sO
nig,
tdi khoin
t6ng
hqp vd
sti thri tg ti6u kho6n,
ghi
th6m
d6u
ch6m
(.)
dC
ph6n
biQt.
SO tnt tg tiiSu kho6n
cria don
vi
mo tdi
khoin
dd
ngring
giao
dich
vd
t6t torln
tdi
khoin ft nh6t sau
mQt n5m m6i dugc str dpng lai d6
mo
cho don
vi
kh5c.
-
ViQc mo tiri khoan
chi tiiSt
dO hpch to6n,
theo
d6i theo
timg
d6i tuqng k6
to6n
cp th6
duqc
quy
dfnh tpi
phAn
hpch
to6n chi titit cria ttng tii
khoan
t6ng
hgp
quy
dinh t4i Thdng
tu
niy.
3. H4ch
to6n
c6c nghiQp vu 1i6n
quan
c16n
ngopi
tQ:
a) Kh6i niQm "trong nu6c" vi
"nudc
ngodi"
quy
dfnh
trong
HQ
th6ng tii
kho6n
kC
to6n
TCTCVM
dugc hi6u theo
khSi
niQm
"nguli
cu trf" vd
"nguoi
46"g"
cu tr["
quy
dinh
tpi
Ph6p lQnh Ngopi h6i ngey
1.311212}05
(da
dugc sria
d6i,
b6
sung);
b) Khi
ph6t
sinh
c6c nghiQp vp bing ngopi tQ:
-
Qyv
tt6i ngopi
tQ ra cl6ng Vi6t Nam theo rj'gi6
quy
tlinh tai
Fqc\clAu
dong
thf
3
Di6m niy dC trac!
to6n vio
c5c tdi kho6n trong
b?ng c6n d6i
kC
to6n
theo
quy
dfnh tpi nQi dung t6t
c6u tdi
kho6n
tii
sin, c6ng nq b6ng ngo4i te.
PhAn
ch6nh
lQch tj'
gi|phdt
sinh hach
to6n vio tdi khoin 64I
"ChCnh
lQch ty
ei6h6i
do6i".
-
H4ch to6n tr6n
tdi khoin
ngodi
barrg c0n d6i
kti
toan aOi
vOi
s5
nguy6n
tQ
(tdi
kho6n 9ll-
Cdc..ong
nq
bing
ngopi tC ho4c
tdi
kho6n
912
-
C6c
tdi
sin bing
ngo4i tQ). Ngodi ra, k6
to6n c6 trfuchnhiQm mo tiri khoan chi
ti6t
theo d6i timg lo4i
nguy6n
tQ.
-Ty
gi6
hpch
to6n:
,
+
Ty
giit
hpch
to6n c6c nghiQp vU mua, brin ngopi tg la ty
gi6
mua,
b6n thpc
tO thoa thuQn tr6n
hqp
cl6ng mua, ban ngo4i tQ;
+
Ti
gi6 quy
ddi
ngopi tQ
ra
ddng ViQt Nam <16
hach
toan b6n Nq
(Ghi
Nq)
c6c tai
khoan
phan
anh
Ai san beng
ngopi
tQ;
hach
toan b6n
C6
(Ghi
Co) c6c tai
khoan
phan
6nh ng
ph6i
tri bdng ngo4i t6; hpch to6n vio
cdc tAi kho6n
phin
6nh
doanh thu, tdi khoan
phin
5nh
v6n
chri s&
hiru
(n6u
c6), tdi
kho6n
ph6n
anh chi
phi
ln
ty
giSbinh qu6n
mua vd
b6n chuy6n
khoin
giao
ngay
cria ctting
ngo4i
rc
d6
tpi
ngdn hing
thucrng mpi mi TCTCVM thuong xuy6n c6
giao
dich do
TCTCVM
ty x6c dinh
(sau
d6y
gqi
tit ln ty
ei6
giao
ngay) tpi ngdy nghiQp vp kinh
tti,
tdi
chinh
ph6t
sinh;
+
Ty
gi6 quy
tl6i ra ct6ng
ViQt
Nam d6 hach to5n
b6n
c6
(Ghi
C6)
c6c
tii
kho6n
phin
6nh tei s6n
bing
ngo4i tq; hach to6n
b€n
Nq
(Ghi
Ng)
c6c
tii
khoin
phin
6nh
ns
phii
tri bdng ngo4i te ld ti
gi6
binh
qudn gia
quyiin
. Ty
gi6
ghi
s6
binh
qudn gia quydn
ldty
gi6du99
x6c dinh.trEn co so
l6y
t6ng
gi6
tri
(theo
cl6ng
ViQt
Nam)
cria
tung khoin mpc ti6n tQ c6
g6c
ngopi t0 chia cho s5
luqng
nguy6n
tQ thuc
c6 tpi tirng thoi diiSm;
Đánh giá bài viết
1 23
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo