Thông tư 09/2020/TT-BTNMT Định mức lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh

Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Định mức lập quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh

Ngày 17/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Theo đó, định mức điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông được tính trên cơ sở định mức quy hoạch tổng hợp lưu vực sông lập mới và áp dụng hệ số điều chỉnh như sau: Quy hoạch đã được lập dưới 5 năm áp dụng hệ số 0,7; Quy hoạch đã được lập từ 5-7 năm: hệ số 0,85; Quy hoạch được lập từ 7 năm trở lên có hệ số 0,95.

Ngoài ra, định mức lập nhiệm vụ lập quy hoạch được xây dựng cho vùng chuẩn phải đáp ứng các điều kiện gồm: Diện tích toàn vùng là 1000 km2; Lưu vực có số đơn vị hành chính từ 3-5 tỉnh; Các điều kiện về phân bố, vận động của nước dưới đất có mức độ phức tạp trung bình; Toàn bộ diện tích vùng quy hoạch thuộc phạm vi của một lưu vực sông, tài nguyên nước của vùng quy hoạch không có mối quan hệ quốc tế;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

2
B

  
- 
  T

( /2020/TT - BTNMT   020
)
 I

1. Phu chnh
nh mc kinh t - k thut lp quy hoch tng hnh,
ngunh i tch tng h
dng ci dung sau:
1.1. Lp nhim v lp quy hoch tng h;
1.2. Lp quy hoch tng h.
ng
i tc ch
p quy hochu chnh quy hoch tng h
v.
 nh mc kinh t - k thut
3.1. Lut T
3.2. Lut Quy ho
3.3. Lut si, b sung mt s u ca 37 lun quy
hoch 
3.4. Ngh nh s -      2013 ca
 qnh chi tit s u ca Lut Tc;
3.5. Ngh nh s 37/2019-y 07 5 2019 c
ph nh chi tit s u ca Lut quy hoch;
3.6. Ngh nh s -       a
 v ch  tii vc

3.7. Ngh nh s -03 c
ph si, b sung mt s u ca Ngh nh s -
 v ch tii v
ch
3.8. Ngh nh s 117/2016-6 c
ph si, b sung mt s u ca Ngh nh s -
3
 c v ch  tii v
ch;
3.9. - 4 201
unh mc kinh t - k
thung;
3.10. - BTNMT
12 

;
3.11.  04/2020/TT- 2020 ca
B ng B ng qnh k thut quy hoch tng hp
nh, ngunh;
3.12.  26/2015/TT- 7 2015 ca
B ng B ng - 
         
t t 26/2015/TT-ng H s
p v;
3.13.  45/2018/TT-BTC 7 5 2018 ca B
ng B ng dn ch  qun
c nh t ch n c c giao cho
doanh nghip qun vc ti doanh nghip;
3.14. nh hi  c v qu   d  ,
dng c, thit bo h i sn xut;
3.15. Quy ch thut -  ng dn k
thung hi
3.16. Thit b k thut hi dng ph bi
ng.
4. nh vit tt
TT


1

BCKQ
2


3


4

1
5

2
6

4
7

5
8

6
9

3
10

HST
11

HSTTS
12

KTSD
13

LVS
14

PCKPTH
Đánh giá bài viết
1 10
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo