Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Khoa học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

1
NGÂN HÀNG TH GII
D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
TÀI LIU BI DƯNG
S DNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NĂNG LỰC HC SINH TIU
HC
n Khoa hc
(Mô-đun 2.5)
HÀ NI, 2020
2
TÁC GI TÀI LIU
1. TS. Lương Vit Thái, Vin Khoa Hc Giáo Dc Vit Nam.
2. ThS. Nguyn Th Chi, Vin Khoa Hc Giáo Dc Vit Nam.
3
MC LC
A. MC TIÊU ................................................................................................................................ 5
B. NI DUNG CHÍNH .................................................................................................................. 5
C. HÌNH THC T CHC BỒI DƯỠNG................................................................................... 5
D. TÀI LIU VÀ THIT B DY HC ....................................................................................... 5
PHN 1. DY HC PHÁT TRIN PC, NL HS TIU HC QUA MÔN KHOA HC ............. 6
CHƯƠNG 1. PP DH MÔN KHOA HC PHÁT TRIN ............................................................ 6
Ch đề 1. Mt s vấn đề chung v môn Khoa hc ........................................................................ 6
Ch đề 2. Tìm hiu mt s PP DH đặc thù môn Khoa hc ......................................................... 12
CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH LỰA CHN VÀ XÂY DNG NI DUNG, PP VÀ KĨ THUẬT DY
HC MT CH ĐỀ (BÀI HC) MÔN KHOA HC ............................................................... 30
Ch đề 1. Tìm hiu mi quan h giữa xác đnh ni dung, NL , biu hin NL , phương pháp,
thut dy hc mt ch đề (bài hc) ............................................................................................. 30
Ch đề 2. Quy trình thiết kếi hc nhm phát trin PC, NL HS tiu hc ................................... 53
PHN 2. GIÁO ÁN MINH HA DH PHÁT TRIN PC, NL HC SINH TIU HC ............ 55
Ch đề 1. Giáo án minh ha lp 4 và câu hi .............................................................................. 55
Ch đề 2. Giáo án minh ha lp 5 và câu hi .............................................................................. 74
TÀI LIU THAM KHO ......................................................................................................... 117
Đánh giá bài viết
13 25.271

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo