Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng cơ sở lý luận sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

NGÂN HÀNG TH GII
D ÁN H TR ĐI MI GDPT
TÀI LIU BỒI DƯNG
CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT, NĂNG LỰC HC SINH
(Mô-đun 2.0)
HÀ NI, 2020
MC LC
CÁC CH VIT TT ...................................................................................... 1
A. GII THIU MÔ-ĐUN GVTH 2. .............................................................. 2
1. Mc tiêu, v trí Mô-đun GVTH 2 ........................................................................ 2
2. Cu trúc mô-đun GVTH 2 ................................................................................... 2
B. GII THIU MÔ-ĐUN 2.0 ......................................................................... 4
1. Mc tiêu ............................................................................................................... 4
2. Ni dung chính ..................................................................................................... 4
C. T CHC BI DƯỠNG THEO CÁC CH ĐỀ CA MÔ-ĐUN 2.0 .... 5
1. Ch đề 1: CT xây dng theo tiếp cn ni dung, CT xây dng và phát trin theo
tiếp cn NL ............................................................................................................... 5
2. Ch đề 2. Lý thuyết kiến to trong dy hc ........................................................ 10
3. Ch đề 3: hình vùng phát trin gn nht của Vygotsky định hướng PP dy
hc phát trin PC, NL HS theo mô hình Vygotsky ................................................ 12
4. Ch đề 4: Pơng pháp dạy hc giáo dc phát trin PC, NL HS ................. 17
5. Ch đề 5: Mt s PPDH và KTDH tích cc nhm phát trin PC, NL HS ........ 25
6. Ch đề 6. H tr đồng nghip s dng PP dy hc giáo dc phát trin PC, NL
HS tiu hc ............................................................................................................... 56
D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔ-ĐUN 2.0 ..................................................... 61
1. Đề kim tra ........................................................................................................... 61
2. Xếp loi ................................................................................................................ 62
CÁC CH VIT TT
Chương trình:
CT
Dy hc:
DH
Giáo viên:
GV
Giáo dc ph thông:
GDPT
Hc sinh:
HS
Kiến thc:
KT
Kĩ năng:
KN
Năng lực:
NL
Phương pháp:
PP
Sách giáo khoa:
SGK
Đánh giá bài viết
7 34.865

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo