Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS Nội dung 4

Chỉ đạo hoạt động tổ/nhóm chuyên môn trong trường THCS là nội dung 4 trong chương trình tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý Tiểu học. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở Nội dung 4 để các thầy cô tiện tham khảo.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung 2:

Trên cơ sở Luật Giáo dục; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; những điểm mới trong thực hiện CTGDPT 2018, xác định các yêu cầu, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở.

Yêu cầu cần đạt:

Sau khi hoàn thành nội dung 2, học viên có thể:

- Phân tích được các yêu cầu trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường trung học cơ sở theo chương trình GDTHCS 2018

- Xác định được các nhiệm vụ cơ bản của hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong quản trị hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình GD THCS 2018

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

0
4.1. Chỉ đạo xây dựng t chức thực hiện kế hoạch dạy học môn học/hoạt động giáo
dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh..................................................... 6
4.2. Chỉ đạo thực hiện hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục phát triển năng lực,
phẩm chất học sinh; ứng dụng công nghệ mới trong dạy học.............................................. 8
4.3. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả môn học, hoạt động giáo dục của học
sinh……………………………………………………………………………………………9
4.4. Chỉ đạo sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trường trung học sở............................. 10
4.4.1. Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên.........................................................................11
4.4.2. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề.............................................................................11
4.4.3. Chỉ đạo tổ/nhóm thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
(dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh)............................................................13
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Lưu hành nội bộ)
NỘI DUNG 4:
CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TỔ/NHÓM CHUYÊN MÔN
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ
NỘI, 2020
1
NỘI DUNG 4
CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG TỔ/NHÓM CHUYÊN MÔN
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ
4.1. Chỉ đạo xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học môn học/hoạt động
giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh..................................6
4.2. Chỉ đạo thực hiện hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục phát triển năng
lực, phẩm chất học sinh; ứng dụng công nghệ mới trong dạy học............................8
4.3. Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả môn học, hoạt động giáo dục
của học sinh…………………………………………………………………………..9
4.4. Chỉ đạo sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trường trung học sở..................10
4.4.1. Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên...............................................................11
4.4.2. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề.................................................................. 11
4.4.3. Chỉ đạo tổ/nhóm thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài
học (dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh).......................................... 13
2
HIỆU VIẾT TẮT
Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ
GV Giáo viên
CBQL Cán bộ quản
BD Bồi dưỡng
HS Học sinh
CTGD Chương trình giáo dục
CTGDPT Chương trình giáo dục phổ thông
TH Tiểu học
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học ph thông
ĐHSP Đại học phạm
ĐHGD Đại học Giáo dục
HVQLGD Học viện Quản lý giáo dục
GDPT Giáo dục phổ thông
GDĐT Giáo dục Đào tạo
HĐGD Hoạt động giáo dục
HĐTN Hoạt động trải nghiệm
PPDH Phương pháp dạy học
KTĐG Kiểm tra đánh giá
NCBH Nghiên cứu bài học
CSVC sở vật chất
TBDH Thiết bị dạy học
Đánh giá bài viết
1 18
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo