Quyết định 861/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 861/QĐ-TTg

Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021".

Tóm tắt nội dung Quyết định 861/QĐ-TTg

Mục tiêu đến hết 2021, 100% CB-CC-VC được giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Đây là nội dung đáng chú ý nằm trong Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019.

Đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp từ năm 2019-2021 cho đối tượng là CB-CC-VC, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong đó tập trung ưu tiên đối tượng là CB-CC-VC, doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp.

Mục tiêu đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tham nhũng dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, đến hết năm 2019 có 90% và đến hết năm 2021 là 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng được giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, mục tiêu phấn đấu đạt 75% vào năm 2019 và 90% vào năm 2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.07.2019 15:57:48 +07:00
Đánh giá bài viết
1 110
Bài liên quan