Quyết định 1299/QĐ-TTg 2018

Quyết định số 1299/QĐ-TTg năm 2018

Quyết định 1299/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1299/QĐ-TTg 2018

Sắp có Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học

Ngày 3/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

Đề án này đặt ra mục tiêu đến năm 2018 - 2020, 100% trường học xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định.

Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể về những việc nên làm, không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường, thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ Quy tắc này phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của vùng miền.

Bộ Quy tắc này được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường, gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1299/QĐ-TTg
Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn c Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04
tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09
tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban thư Trung ương
Đảng về tăng cường s lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục ởng cách mạng,
đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030;
Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ ớng Chính
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II
(2016 - 2020);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn
2018 - 2025” (sau đây gọi tắt Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu chung
Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về
ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển
năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống n hóa; xây dựng n hóa trường học lành
mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần y dựng con người
Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, ng tạo.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2018 - 2020
- 100% trường học xây dựng thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy
định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện đặc
trưng vùng miền của mỗi nhà trường;
- Hằng năm có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được
tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến n hóa ứng xử, môi trường văn
hóa trong gia đình, nhà trường cộng đồng;
- ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao
năng lực ứng xử n hóa năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong
trường học;
- ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân
thiện, góp phần xây dựng môi trường n hóa trong nhà trường.
b) Giai đoạn 2021 - 2025
- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ
biến, học tập c vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình,
nhà trường cộng đồng.
- ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn giáo dục, Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao
năng lực ứng xử văn hóa năng lực tốt về t chức giáo dục văn hóa ứng xử trong
trường học.
- ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân
thiện, góp phần xây dựng môi trường n hóa trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ
quản giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình cộng đồng về c ch trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống,
văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà
trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của
người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.
- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về n hóa học đường ứng xử văn hóa
dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các sở giáo dục.
- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người truyền thống văn hóa
ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên người đứng đầu nhà
trường trong y dựng n hóa ứng xử, các nhân điển hình, nh nhà trường thực
hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.
b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình các
phương tiện thông tin khác của trung ương, địa phương, nhà trường.
Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử
văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin, internet mạng hội trong hoạt động tuyên truyền.
2. Xây dựng thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học
a) Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định quy tắc ứng xử trong trường học; trên
sở đó các sở giáo dục xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia cam
kết của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha
mẹ học sinh...).
b) Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học quy định c thể những việc nên m không nên
làm trong các mối quan hệ ứng xử của c chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua
trang phục, ngôn ngữ, nh vi ứng xử. B Quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực
hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học văn hóa đặc trưng của các vùng miền (mầm
non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý,
nhà giáo, nhân viên).
c) Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà
giáo, nhân viên người học biết thực hiện B Quy tắc ứng xử.
d) Bộ Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà
trường, trong phòng học, phòng làm việc những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi
tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.
Đánh giá bài viết
1 278
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo