Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 25/2014/TTLT-BYT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KHÁM, ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là điều trị nghiện) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 96/2012/NĐ-CP).

2. Trường hợp các đơn vị sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại hoặc nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì thực hiện theo hướng dẫn riêng của nhà tài trợ hoặc theo quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ và Bộ Tài chính không có quy định riêng thì áp dụng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ đối với người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

1. Khám sức khỏe (khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết) trước và trong quá trình điều trị nghiện theo quy trình điều trị nghiện do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở y tế công lập.

2. Thuốc điều trị nghiện theo chỉ định của bác sỹ, phù hợp với hướng dẫn về chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Đối tượng và mức hỗ trợ

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Người tham gia điều trị nghiện trong cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam.

b) Người tham gia điều trị nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế công lập (sau đây viết tắt là cơ sở điều trị) thuộc một trong các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 23, Nghị định số 96/2012/NĐ-CP.

2. Mức hỗ trợ

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ:

- 100% chi phí khám sức khỏe, thuốc điều trị nghiện quy định tại Điều 2 Thông tư này cho các đối tượng tại Điểm a, Khoản 1 Điểu này;

- Tối thiểu 95% chi phí khám sức khỏe, thuốc điều trị nghiện quy định tại Điều 2 Thông tư này cho các đối tượng tại Điểm b, Khoản 1 Điều này. Mức hỗ trợ cụ thể do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí quy định tại Điều 4 Thông tư này.

b) Ngân sách nhà nước không tiếp tục hỗ trợ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp:

- Người bệnh không tuân thủ quy định chuyên môn của cơ sở điều trị;

- Bị chấm dứt điều trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP;

- Được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác trong cùng một nội dung chi.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 226
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo