Quyết định 10906/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải đảm bảo thích ứng an toàn dịch COVID-19

Hướng dẫn mới nhất về đi lại của BGTVT

Ngày 16/10 năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 10906/QĐ-BGTVT  Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, hoạt động vận tải được tổ chức phù hợp theo 4 cấp độ dịch: cấp 1 (nguy cơ thấp, bình thường mới) tương ứng với màu xanh, cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng, cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam, cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ.

Việc đánh giá theo cấp độ từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Chi tiết Quyết định 10906/QĐ-BGTVT mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B GIAO THÔNG VN TI
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: /QĐ-BGTVT
Hà Ni, ngày tháng năm 2021
QUYT ĐỊNH
Ban hành ng dn tạm thời v tchức hot đng vận tải ca 5 nh vc
(đường bộ, đường thy ni đa, hàng hi, đường sắt, hàng không) đm bo
tch ng an toàn, linh hot, kim st hiệu qu dịch COVID-19
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cNghị định số 12/2017/-CP ngày 10/02/2017 của Cnh phủ quy đnh
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao tng vận tải;
Căn cứ Ngh quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính ph ban hành Quy
đnh tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề
về phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số
30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về chuyên
môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”;
Căn cứ Công văn số 8795/BYT-MT ngày 16/10/2021 của Bộ Y tế về góp ý dự
thảo Kế hoạch tạm thời tổ chức hoạt động vận ti đường bộ bằng xe ô
đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ
Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam,
Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành m theo Quyết định này ớng dẫn tạm thời về tổ chức
hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường
sắt, hàng không) đảm bảo thích ng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qudịch
COVID-19.
Điu 2. Hiu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2
2. Bãi bỏ các Quyết định: số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải ban hành ớng dẫn tạm thời vtổ chức giao thông, kiểm
soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch
COVID-19; s 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 ca B trưng B Giao thông
vn ti ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách
đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19; số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban
nh ớng dẫn tm thời vtổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động
vận tải đường thuỷ nội địa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; số
1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Hướng dẫn tạm thời vtổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải
ng hải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19;
3. Bãi bỏ Mc II, Mục III, Mục V và Mc VII Phần 2 của Hướng dn tm thi
v t chc hoạt động vn ti hành khách của 5 lĩnh vực ường bộ, đường sắt, đường
thy nội đa, hàng hải, hàng không) đảm bo thích ng an toàn, linh hot, kim soát
hiu qu dch COVID-19 ban hành m theo Quyết định s 1740/-BGTVT ngày
30/9/2021 ca B trưởng B Giao thông vn ti.
Điu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng
cục tởng Tổng cục Đường bViệt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao
thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Hip hi Vn ti ô tô Vit Nam, Hip hi Vn tải ô địa phương, Hi Vn ti
thu ni đa Vit Nam, Hip hi Ch tàu Vit Nam; đơn vị, doanh nghip kinh doanh
vn ti; bến xe khách, trm dng ngh tn đường b; cng hàng không, ga đường st;
thủ trưng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết địnhy./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tưng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Trung ương Đng;
- Văn phòng Chủ tịch nưc;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải
(Phongdq, 5b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Về t chc hoạt đng vn ti của 5 lĩnh vực (đường b, đường thy ni
địa, hàng hi, đường st, hàng không) đảm bo thích ng an toàn, linh
hot, kim soát hiu qu dch COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số /-BGTVT ngày / /2021 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Thực hiện Nghquyết s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phban hành
Quy định tm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiu quả dịch COVID-
19” (sau đây gọi là Nghị quyết số 128/NQ-CP); căn cứ Quyết định số 4800/-BYT
ngày 12/10/2021 của B Y tế ban hành Hưng dẫn tạm thời về chun môn y tế thực
hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ca Chính phủ ban hành Quy định
tạm thời "Thíchng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qudch COVID-19” (sau đây
gi là Quyết định số 4800/-BYT), Bộ Giao thông vận ti (GTVT) ban nh ớng
dn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội
đa, ng hải, đường sắt, ng không) đảm bảo tch ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dch COVID-19 (sau đây gọi Hướng dẫn tạm thời) nsau:
PHẦN 1
U CẦU CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
Khôi phục lại hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đưng bộ, đưng thủy nội
địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) phù hợp với công tác phòng, chống dịch
COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội;
tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - hội, đưa đời
sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.
II. U CẦU
1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, hướng
dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT.
2. Chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ GTVT, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên
quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực
hiện các giải pháp vtổ chức hoạt động của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội
đa, hàng hải, đường sắt, hàng không); pn công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ
quan, tchức, nn ln quan đến hoạt động vận tải đảm bảo thích ng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
3. Phát huy tính chđộng, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình nh
dịch COVID-19, không để nh trng cục bộ, cát cứ trong ban nh và thực hiện
các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh,
đời sống xã hội.
Đánh giá bài viết
1 1.779

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo