Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục

Mới đây UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn thành phố.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh của các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, hạn chế đi ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình.

Đối với các cơ sở thu hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, tổ chức phát đồng phục hay sách giáo khoa cho học sinh bằng hình thức trực tiếp cần hực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT 2021 của UBND thành phố Hà Nội, mời các bạnh cùng theo dõi.

Công văn số 2611/SGDĐT-CTTT 2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 2611/SGDĐT-CTTT
V/v: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị trường học trực thuộc;

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;

- Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2180/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 15/CĐ- UBND ngày 18/7/2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời chú ý một số điểm như sau:

1. Yêu cầu 100% các trường, các cơ sở giáo dục triển khai việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế (văn bản kèm theo). Các đơn vị truy cập địa chỉ: https://tailieu.bluezone.gov.vn/danh-cho-co-quan-to-chuc để tải hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị trong thời gian này ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 05 người, thường xuyên khai báo y tế bằng mã QR, qua Website https://tokhaiyte.vn.

3. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, tính chất công việc chủ động xây dựng phương án làm việc trực tuyến, tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, làm việc; hạn chế các hoạt động trực tiếp, tập trung đông người.

4. Các trường, các cơ sở giáo dục nếu tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, may đo (hoặc trả) đồng phục cho học sinh, phát sách giáo khoa, trả phiếu báo điểm cho thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021... bằng hình thức trực tiếp yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trong đó bắt buộc người đến làm việc phải khai báo y tế bằng mã QR, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào đơn vị. Bố trí đầy đủ phòng chờ bảo đảm giãn cách (khoảng cách tối thiểu 2m) tuyệt đối không để tập trung đông người.

5. Các nhà trường, các cơ sở giáo dục có phương án phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Thống nhất trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nếu có tình huống liên quan đến yếu tố dịch tễ phải báo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thông tin cho nhà trường để xử lý kịp thời.

Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GDĐT; (để báo cáo)

- VP UBND TP; (để báo cáo)

- Sở Y tế HN;

- UBND các Q, H, TX;

- Ban Giám đốc Sở;

- Công đoàn Ngành;

- Các phòng thuộc Sở;

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;

- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo