Công văn 977: Tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên

Tiếp tục trả phụ cấp thâm niên giáo viên cho đến khi có quyết định mới. Đây là câu trả lời tại Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Ngày 10/7/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã có thông tin mới nhất về chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên tại Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB.

Theo Công văn này, hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ, theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.

Như vậy, trong thời gian chờ có hướng dẫn chính thức của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện chế độ tiền lương đối với nhà giáo theo Luật Giáo dục 2019, các đơn vị ngành giáo dục tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo các quy định hiện hành.

Trước đó, theo Điều 76 của Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020, phụ cấp thâm niên với giáo viên đã chính thức bị bãi bỏ.

Đây là tin không vui đối với nhiều giáo viên, bởi hiện nay, phụ cấp thâm niên chính là một nguồn thu nhập, là một trong những động lực để giáo viên gắn bó lâu dài với nghề.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

DEN
BQ GIAO DLTC VA DAO TAO
cuc
NilA
GrAo
\'^
cAN
BQ
QUAN
LV GIAo DT]C
S6:
gTTNGCBQLGD-CSNGCB
Viv trd loi cht
d6
phu
cdp thim
ni6n
sd
GrAo
DlJc
VA OAOTAO
CHIIlIllH
i voi
nhi
girio
S6:..
Chuydn
No'i
Qn:
-
Nhu tr6n:
-
T-l'Phanr Ngoc thtrdnu
(d6
b/c):
-
Cgc tnrorrg
(d6
b/c):
- t-uu
V'1'.
cQ\c ltou\ xi
ilol
cHU NcltiA vlET N.\Nt
DQc lip
-
Tr.r
do
-
tl4nh
phric
Ha NAi.
ngd,"
l0 thdng 7 ndm 202()
K'T.
CLJC
TITTI6NG
PIIO
qll-rRt.'o'NC
Nsiy{qr.+r
Kinh
gti:
Sd
Gi6o
dqc
vd Dio t4o 1'hirnh
pnO
nO
Chi
lv{inh
i
C6ng
vin
s0 2095/GDDT-TC
ngdy 61712020 cta So
Gido
dr,rc vd
o anh ph6 H6
Chi
Minh
v€
vi6c
thuc
hiQn phy
cip th6m ni6n d6i
v6i
nha
girio theo Ngh! dinh
s6 541201IAID-CP
ngity" 04171201I cua Chinh
phu,
Cuc
Nhd
gi6o vd
Crln
b6
qurin.t! gi6o
dgc c6
y' ki6n nhu sau:
Chd d0
phU
cAp thdm ni€n d6i
vdi nhA
gi6o
dugc
quy
dinh tai Nghi dinh s6
541201I/ND-CP
ngity 04/71201 I
cua Chinh
phu;
I'luong din tai Th6ng tu li6n
tich
s6 68i201IITTLI'-BGD ET-BNV-BTC-BLE'I'BXII ngiry 30ll2l20l I
cta 86
Gi6o
dqc
vd
Ddo tqo, BQ NQi vu, B0 TAi chinh, B$ Lao dQng-Thuong
binh
vd
XE
hqi;
Sta
d6i, b6 sung tai
Th6ng
ru
sii
zgtzotsfrLT-BGDDT-BNV-ts1-C-
BLDTBXH
ngiry 20ll1i2015
cia B0 Gi6o duc
vi
Diro tqo, 86 N6i vu.
86 Tdi
chinh,
Bo
Lao d6ng-1-huong binh
vd
Xd h6i.
Li6n
quan
d6n
j
kitin
cua So Gi6o
duc
vd
t)do tqo 1'hdnh
ptrO
HO
Chi Minh
cfrng nhu mQt s6 So
Gi6o duc
vir
Ddo
tao
trong todn
qu6c,
86
Gi6o dqc vd Diro
tao
tld c6 C6ng
van
s6
2446/BGDDT
ngiy
61712020 b6o c6o, xin
!
ki€n chi
dao cira
-Ihu
tu6ng Chinh
pht
v6 vi€c
ti0p tuc thUc hi€n
phu
cdp thim ni€n nhd gi6o (BQ
Girio
duc vd Ddo tao
sd c6 huong din cp th6 sau khi co;i.kien
chr dao crla'l-hu
tuong Chinh
pht).
Hi6n
tai, chinh
sdch
ti6n luong
vrir
phu c6p cua nhd gi6o
vi
cdn
bQ
qudn
lj
giio
dtrc
thuc hi6n
theo
quy,dinh
cua
Chinh
phu;
thc-o.do cdc
chinh sirsh
v€ ch€ dQ tidn luong
(trong
cl6
c6 ch0 d0
phq
cAp thim ni€n) d6i
voi
nha
gido
va
cdn bo
qudn hi gi6o
duc
vin
thuc hiQn theo cdc
quy
dlnh hiQn hanh cho
d6n khi co
cdc
quy
dinh, huong din
m6i cua
Chinh
phu.
l'rAn trong./-r.
lr)
r{itA
.rA
L
c
hII
Tri
Đánh giá bài viết
3 7.018

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo