Công khai giá các mặt hàng thiết yếu tại Hà Nội

Hà Nội công khai giá bán các mặt hàng thiết yếu

Hà Nội công khai giá bán các mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách. Đây là nội dung chính tại Công văn 5479/STC-QLG về việc công khai thông tin giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND Thành phố vừa được Sở tài chính ban hành ngày 30/8/2021.

Theo đó, Sở tài chính yêu cầu Sở thông tin và truyền thông thông tin rộng rãi đến người dân về biểu giá bán một số mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội.

Cụ thể, theo biểu giá bán một một số mặt hàng thiết yếu của Sở Tài chính, giá các loại gạo như Hải Hậu, Thái đỏ, Hương thơm Thái Dương, ST25 Ruby Aan, ST24 Ruby Aan, Hương 9 Rồng, ST25 Đồng Tháp, Tám thơm Thái Lan, Tám xoan Hải Hậu, Tám thơm Điện Biên… loại túi 5 kg có giá từ 92.900 - 208.600 đồng/túi.

Các loại thịt nạc thăn, chân giò, thịt xay Meat Deli có giá từ 45.650 - 67.960 đồng/hộp 400gr; thịt gà công nghiệp làm sẵn có giá 50.000 đồng/kg; thịt bò thăn 250.000 đồng/k.

Rau xanh các loại như cải ngọt, bắp cải, rau muống, bí đỏ hồ lô có giá từ 8.650 - 11.500 đồng/500gr.

Dầu ăn các loại như Simply, Meizan, NeptuneLight… có giá từ 59.000 - 266.000 đồng/can từ 1 lít - 5 lít.

Giá các loại phở bò, phở gà, mì Vifon từ 6.000 - 6.700 đồng/gói; miến Phú Hương các vị 9.100 đồng/gói.

.......................

Chi tiết bảng giá danh mục hàng thiết yếu được Sở tài chính công bố mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

KT.GIAM DOC
PHO GIM
oOc
."
uanVinh
UBND THANH PHO HA NØI
S TA!
CHINH
S&
6'!J
/STC-QLG
V/v cong khai thông tin giá các mt
hang thiêt
yeu
trong thi gian thirc
hin CM thj
so
17/CT-UBND ngày
23/7/2021, Cong din
so
19/CD-
UBND ngày 21/8/2021 cUa UBND
Thành phô.
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc
Ha Nç5i, ngày
3t
tháng 8 näm 2021
KInh
g1ri:
Si Thông tin và Truyên thông
Thijc hin chi do cüa Thành u ti Van bàn s 1 77/C V/TU ngày 28/7/2021
ye
vic tiêp
tVc
tang cithng các bin pháp phông, ch6ng djch bnh Covid- 19 trên
dja bàn thành ph Ha Ni; chi dao cña UBND Thành ph ti Van bàn so 8843/VP-
KT ngày 19/8/2021 v vic thirc hin nhim vi
i
i cOng khai thông tin giá các mt
hang thiêt yu trong th?ñ gian giän each xâ hi theo Chi thj so 1 7/CT-UBND ngày
23/7/202 1 v vic thirc hin giân each xà hi trên dija bàn Thành phô d phông
chng djch Covid- 19; Cong din s 19/CD-UBND ngày 21/8/2021 cüa UBND
Thành ph v vic tang cuông các bin pháp thirc hin nghiêm giãn each xâ hi d
ngän chtn djch bnh COVID-19.
S& Tài chInh d nghj S& Thông tin và Truyn thông thông tin v giá di vói
mt s mtt hang thit yu trên các phucmg tin thông tin di chüng die các to chüc,
cá nhân có lien quan tham khào (Chi tit theo Biêu dInh kern).
Sâ Tài chInh trân trçng cam cm!
Noinhân:
- Nhu trén;
- D/c
Giám
dc S& (d b/c);
-
Li.ru:
VT,
QLG(Dat.22953)
Ký bởi: Sở Tài chính
Email:
Cơ quan: Thành phố Hà
Nội
Ngày ký: 31/08/2021
09:08:46 +07:00
BIEU GIA
BAN
MQT
SO
M4T
HANG
THIET YEU
(Kern theo Van bàn s&59/STC-QLG ngà)dOthang 8 nàm 2021)
-
Nhóm lirong thic
1
Gao Hãi hâu 5KG
tüi
115.600
2
GoTháidô5kgC503
tii
120.900
3
Gonp1kgC503
tiii
27.500
4
Gto Hi.rcng thorn Thai Ducmg 5kg
tüi
92.900
5
Gao thorn ST25 Ruby Aan 5kg
tüi
195.000
6
Gao ST 21 Ruby AAn 5kg
tUi
150.000
7
Gao ST 24 Ruby AAn 5kg
tüi
175 .000
8
Gao hucmg 9 rông 5kg
tüi
129.200
9
Gao Nàng May Dông Tháp 5kg
tüi
111.600
10
Gao Dài Thom Dông Tháp 5kg
tüi
108.900
11
GothucinghangST25DôngThap5kg
tüi
208.600
12
Gao Hapro Dng Tháp thixçng hang ST25 2kg
tüi
82.600
13
Gao thorn ST24 tüi
5
kg
tüi
170.700
14
Gao tam xoan Hãi Hu
5
kg
tüi
15 1.000
15
Gao tam thorn Thai Lan
5
kg
tüi
159.000
16
Gao tam thorn giông ChiangMai
5
kg
tüi
120.200
17
Gao tarn thorn Din Biên
5
kg
tüi
159.000
18
Gao Thai Lan dc bit Bão Minh 5 kg
tüi
13 1.900
Nhóm thirc phâm
1
Thjt
nac
than heo Meat Deli 400gr
400gr
67.960
2
Thjt düi heo Meat Deli 400gr
400gr
63 .960
3
Thjt heo xay loai 1 Meat Deli 400gr
400gr
45.650
4
Nacheoxay300gr
300gr
52.000
5
Thjt gà cong nghip
lam
sn
1kg
50.000
6
TMtbO than
1kg
250.000
7
Trirnggàdo
qua
4.200
Nhóm rau Cu
1
Rau mông toi 300gr
300 gr
5.790
2
Cãingçt500gr
500gr
10.000-11.500
3
Bp cãi 500gr
500gr
9.000
4
Raurnung500gr
500gr
8.650
5
BIdohlo500gr
500gr
9.750
Nhóm M Tom
1
PhâbôVifon65g
Gói
6.000
2
Phâ gà Vifon 65g
Gói
6.000
3
Mi sithn heo h.m mäng 80g (30)
Gói
6.700
4
Mi gà hm cung dinh 80g (30)
Gói
6.700
5
Mi cua be rau ram 80g (30)
Oói
6.700
6
M reeva 3 mien torn chua cay 65gr.
Gói
3.000
7
M' reeva 3 min torn hum 65gr.
GOi
3.000
8
M' reeva 3 mien chay lá da 65gr.
Gói
3.000
9
Mr reeva 3 mien bO sçii ph& 65gr
Gói
3.000
10
Min Phu Huong si.rôn heo
58g
* 24
Gói
9.100
11
Min Phu Fluong thjt heo n.0 mäng
57*
24
Gói
9.100
12
Min Phü Hi.wng thjt bm 58g *24
Gói
9.100
13
MS' hão háo torn chua cay 75g
Gói
3.400
Nhóm Gia vi
1
Dâu Simply 5L
chai
240.000-266.000
2
Dâu Simply 2L
can
115.000
3
Du du nành Simply 1L
can
59.000
4
Du Meizan 2L (G2)
can
99.000
5
Du Meizan 1L (G2)
chai
47.000-52.000
6
Dâu NeptuneLight 1 L
chai
57.000
7
DuNeptuneLight2L
chai
100.000-113.000
8
Dâu Neptune Light 5L
chai
23 5.000-270.000
9
Mâm cá thu yang lilt 25oN
chai
54.200
10
Mm CCT lilt 18o NNT
chai
41.600
11
Mm cot cá corn lilt 170N
chai
40.600
12
Bt canh Hãi Châu thu&ng 190gr
Gói
4.500
13
BOt canh Jot Hãi Châu 190gr
Gói
4.500
14
Htt nêm xtrcmg hâm& thjt heo 400g
Gói
3 1.300
15
Mi chlnh 454g Ajinomoto*40
Gói
32.800
16
Mi chinh Ajinomoto 1kg
GOi
66.700
Nhóm d hp
1
Thjtbos6tvang175g
hp
46.900
2
Patêgan90gHLong
hp
17.200
3
Patêgandcbit100I-laLong
hp
21.200
4
Ca ngi'1 ngâm du 175 Ht Long
hp
41.200
5
Bóxay170gHLong
hp
37.600
6
Patêgan170gHtLong
hp
28.600
7
Heohâm150gr
hp
27.000-32.200
8
Heo 2 iát 150g Ht Long
hp
20.000
9
Bô2iatl50gHLong
hp
22.000
Nhóm bánh
1
Bánh Richy bci trüng 270
g
*18
Gói
35.000-37.000
2
Bánh Cream 0 White Milk 54
g
*48
Gói
5.000
3
Bánh Cream 0 Choco Vanilla 93
g
*24
Gói
8.500
4
Bánh Cream 0 Choco Vanilla 54
g
*48
GOi
5.600
5
Bánh Cream 0 strawbeny Yoghurt 85
g
*24
Gói
6.900
6
Bánhquybor9pcs
hp
46.500
7
Bánhcungionddl21oiNC180g*30
Gói
58.800
8
Bánh cun giOn dd 12 1oti NC vj p.mail8O
Gói
58.800
9
Bánh dd du nành 12 loai NC 180
g
*12
Gói
58.800
10
Bánhdd 12ioiNCvjtrtrng 180
g
*12
Gói
58.800
11
Bánh Mini OREO Originail gói 20.4g xl0
Gói
6.000
12
Bánh Mini OREO Chocolate gói 20.4g xl0
Gói
6.000
13
Ba
n
hAFCt
r
a
xan
h36*loo
g
hp
18.700
14
Ba
n
hAFCt
r
a
xan
h16*300
g
hp
53.800
15
BánhAFC l00glüami
hp
15.300
16
BánhAFC200gliiamI
hp
-
27.800
17
Bánh 0reo chocolate
66.5
gr
Gói
8.400
18
Cosyquêdüal35g
L
12.800
19
Cosyquêdau135g
L
12.800
20
Cosyqucam135g
L
12.800
21
Cosyqusocolal35g
Gói
12.800
22
Bánh Cosy Sd yn
mach
48x80g
Gói
12.000
Đánh giá bài viết
1 361
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo