Nghị quyết 790/2019/UBTVQH14

Nghị quyết số 790/2019/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 790/2019/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Ngày 17/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 790/2019/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 như sau:

Thứ nhất, tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), hai luật này dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Thứ hai, bổ sung vào Chương trình 02 dự án luật, dự thảo, nghị quyết: Luật sửa đổi bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, theo trình tự xem xét thông qua tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Thành phố Hà Nội (dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, theo trình tự xem xét thông qua tại một kỳ họp).

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI

-------------------

Nghị quyết số: 790/2019/UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

-----------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn c Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét đề nghị của y ban Pháp luật tại Báo cáo số 2681/BC-UBPL14 ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

1. Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9);

2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp);

b) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 như sau:

STT

Tên dư án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan tham gia thẩm tra

1.

Luật Đầu tư (sửa đổi)

Chính phủ

Ủy ban Kinh tế

HĐDT, các Ủy ban

2.

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Chính phủ

Ủy ban Kinh tế

HĐDT, các Ủy ban

3.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chính phủ

Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật

4.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội

Chính phủ

Ủy ban Pháp luật

HĐDT, các Ủy ban

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo