Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án

Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án là gì? Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án là gì?

Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin kế hoạch bảo vệ môi trường...

2. Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: (3)

(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại mục số ..., cột 537 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

Tên của (1): ……………………………………………………………..

Địa điểm thực hiện của (2): …………………………………………….

Địa chỉ liên hệ của (1): …; Điện thoại: …; Fax: …....; E-mail: ………....

Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án

Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 293
0 Bình luận
Sắp xếp theo