Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ……….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP nêu trên;

Căn cứ Thông báo số ;

Căn cứ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu: Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đăng ký thay đổi lần thứ ngày cấp: ....…../…../…….. Nơi cấp:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): Ngày cấp: ....…../…../…….. Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: ........................... Fax:

Email: .................................... Website:

Do1:

- Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ ln hoa): ....

Chức danh:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../……..Ngày hết hạn: …../…../…….. Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại: ...................... Fax:

Email: ............................. Website:

Là người đại diện theo pháp luật.

Có các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tên, mã số, địa chỉ chi nhánh:

Tên, mã số, địa chỉ văn phòng đại diện:

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Điều 2: Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Điều 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày …../…../……..

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN;
- Cục Hải quan………… (tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);
- Cục Quản lý thị trường (tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính);
- Các Phòng Đăng ký kinh doanh;
- ……….
- Lưu:.....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________________

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mẫu quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo