Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại

Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại là gì? Mẫu bản kế hoạch gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại là gì?

Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại là mẫu bản kế hoạch được lập ra để kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại. Mẫu nêu rõ kế hoạch hoạt động, thông tin đối ngoại...

2. Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại

BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/……..

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

KẾ HOẠCH
Hoạt động thông tin đối ngoại năm………

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

2. Yêu cầu

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

2. Phân công tổ chức, bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại

4. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

a) Công tác theo dõi thông tin; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

b) Cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại

c) Sản xuất xuất bản phẩm thông tin đối ngoại

d) Tổ chức sự kiện thông tin đối ngoại trong và ngoài nước

đ) Hỗ trợ, hợp tác với báo chí nước ngoài để quảng bá Việt Nam

e) Các hình thức khác (nếu có)

III. KINH PHÍ

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nơi nhận:
- …………….;
- …………….;
- Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại

Mẫu kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo