Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh mới nhất 2016

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là mẫu giấy dành cho đối tượng là các hộ kinh doanh cá thể được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu số 01/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh
Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 2016

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp số 78/2015/NĐ-CP, được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày …… tháng …… năm ...……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...............

Tôi là: (ghi họ tên bằng chữ in hoa) …..............................................Giới tính: …............................

Sinh ngày: …..................................Dân tộc: …..............................Quốc tịch:................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ….................................….........................…...........

Ngày cấp: ….................................….......................Nơi cấp: .....…...............................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (Nếu không có chứng minh nhân dân):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................................

Ngày cấp: ......./......../............... Ngày hết hạn: ........../......../................Nơi cấp:............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................................

Tỉnh/Thành phố:.........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................................................................

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................................................................................

Tỉnh/Thành phố:.........................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................ Fax:..................................................

Email: .............................................................................Website:.............................................

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):.................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:..............................................................................................................

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:.....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:..................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...................................................................................

Tỉnh/Thành phố:........................................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................Fax:....................................................

Email: .........................................................................Website:...............................................

3. Ngành, nghề kinh doanh¹:.....................................................................................................

  • Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
  • Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;
  • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ):............................................................................................................

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu):

Gửi kèm

5. Số lượng lao động: ................................................................................

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm:
-................................
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
2 45.568
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo