Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Mẫu đơn nêu rõ thông tin doanh nghiệp... Mẫu được ban hành theo thông tư 19/2016/TT-BTTTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: .......

..........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên doanh nghiệp (viết chữ in hoa): ....................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

- Điện thoại: ………………………. - Fax: .................................................

- Email (nếu có): .......................................................................................

- Website (nếu có): ...................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số…do….cấp ngày….tháng….năm….

- Giấy phép Thiết lập mạng viễn thông công cộng số …do….cấp ngày….tháng…năm/ Văn bản thỏa thuận được thuê, sử dụng mạng viễn thông số…giữa…và…, ký ngày… / Giấy chứng nhận đăng ký tên miền .vn số … do… cấp ngày… hoặc địa chỉ Internet xác định.

- Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền số ….do….cấp ngày…..tháng……năm….(áp dụng với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung).

2. Đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền:

2.1. Loại hình dịch vụ (đánh dấu þ vào ô trống phù hợp)

Dịch vụ truyền hình mặt đất kỹ thuật số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ tương tự

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số

Dịch vụ truyền hình cáp công nghệ IPTV

Dịch vụ truyền hình qua vệ tinh

Dịch vụ truyền hình di động

Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet

2.2. Địa điểm đặt Trung tâm thu phát tập trung các kênh chương trình:

2.2.1. Địa điểm chính: .................................................................................

2.2.2. Địa điểm dự phòng: ...........................................................................

2.2.3. Các địa điểm trung tâm thu phát chuyển tiếp tại địa phương: ...........

2.3. Thông số về kỹ thuật: ............................................................................

2.3.1. Tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh/ âm thanh (đối với từng loại dịch vụ): ........

2.3.2. Tiêu chuẩn truyền dẫn/ phát sóng (đối với từng loại dịch vụ): ............

2.3.3. Kỹ thuật khóa mã bảo vệ nội dung (đối với từng loại dịch vụ): ...........

2.3.4. Tần số phát sóng (áp dụng với dịch vụ có sử dụng tần số vô tuyến điện): ..............

2.3.5. Khả năng chèn/ thay thế kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại địa phương (đối với từng loại dịch vụ): ................................................................

2.3.6. Các nội dung khác: ...............................................................................

2.4. Thông số về cung cấp dịch vụ (đối với từng loại dịch vụ) ........................

2.4.1. Phạm vi: ................................................................................................

2.4.2. Đối tượng: .............................................................................................

2.4.3. Phương thức quản lý thuê bao: ............................................................

2.4.4. Chất lượng dịch vụ (quy trình áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại dịch vụ): ........

2.4.5. Nội dung thông tin (dự kiến danh mục nội dung):

.........................................................................................................................

2.5. Tài liệu kèm theo:

(1) ....................................................................................................................

(2) ....................................................................................................................

2.6. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết: ...........................................................................

2.6.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền và các tài liệu kèm theo.

2.6.2. Nếu được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình và các quy định trong Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….;

- Lưu:

Người đại diện theo pháp luật của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các nội dung in nghiêng được quy định phụ thuộc vào từng đề nghị cụ thể của doanh nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Đánh giá bài viết
1 117
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo