Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mẫu bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi................ (Tên Cơ quan kiểm tra)…………………

Người nhập khẩu: ....................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ……………………Fax: …………………….Email: ..................................

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:

STT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹ thuật

Xuất xứ, nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

Địa chỉ tập kết hàng hóa: .................................................................................................

Hồ sơ nhập khẩu gồm: .....................................................................................................

Hợp đồng (Contract) số: ..................................................................................................

- Danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có): .................................................................

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: ......................................

do …………….Tổ chức ………………..cấp ngày: …../……/…….tại: ........................

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số: ………………do Tổ chức chứng nhận: …………..cấp ngày: …./.../…… tại: ..........................................….....................

- Hóa đơn (Invoice) (nếu có) số: .....................................................................................

- Vận đơn (Bill of Lading) (nếu có) số: . .........................................................................

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) số: .....................................................................

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số: ...................................................................

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) số: ......................................................

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật………………. và tiêu chuẩn công bố áp dụng ..................................................................................................

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
Vào sổ đăng ký: Số.../(Tên viết tắt của CQKT)
…….ngày... tháng ... năm 20...
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)

…….ngày... tháng ... năm 20...
(NGƯỜI NHẬP KHẨU)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 609
0 Bình luận
Sắp xếp theo