Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo

Mẫu biên bản về việc ghi nhận việc rút tố cáo

Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc ghi nhận việc rút tố cáo. Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản về việc ghi nhận việc rút tố cáo

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(3)…., ngày tháng năm

BIÊN BẢN
Ghi nhận việc rút tố cáo

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm …….., tại ……………………(3)

Tôi là …..(4) đã làm việc trực tiếp với ……………..(5) về việc đề nghị rút nội dung tố cáo. Ông (bà) ....(5) đề nghị với ……..(6) cho rút ……..(7)………………..

Buổi làm việc kết thúc hồi ……. giờ …… phút cùng ngày (hoặc ngày ……./.../….) ………

Biên bản này đã được đọc cho người rút tố cáo nghe và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản và giao cho ...(5) 01 bản./.

NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (5)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (4)
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức người lập biên bản công tác.

(3) Địa danh.

(4) Họ và tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức của người lập biên bản ghi nhận việc rút tố cáo.

(5) Họ và tên của người rút tố cáo hoặc người đại diện.

(6) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.

(7) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng…năm.…

Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo

Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục Khiếu nại - Tố cáo trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo