Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì?

Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình hoạt động của ban quản lý dự án...

2. Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /....

………, ngày … tháng … năm

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Kính gửi: Bộ Xây dựng

I. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị

II. Số liệu về các Ban quản lý dự án

1.Danh sách các Ban quản lý dự án chuyển đổi, thành lập theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP

TT

Tên BQLDA

Địa chỉ liên lạc/Điện thoại/Mail

Ngày quyết định thành lập

Cơ quan thành lập BQLDA

Thành lập mới

Sáp nhập/ kiện toàn

Tên các BQLDA trước khi sáp nhập/ kiện toàn

Mô hình BQLDA

Số lượng cán bộ công nhân viên

Chuyên ngành

Khu vực

Một dự án

Tổng số

Trình độ

Đại học

Cao đẳng, trung cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

- Lưu ý: Sau khi BQLDA chuyển đổi, số lượng cán bộ, nhân viên tăng/giảm so với trước khi sáp nhập/kiện toàn

2. Danh sách các Ban quản lý dự án chưa chuyển đổi theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

TT

Tên BQLDA

Địa chỉ liên lạc/Điện thoại/Mail

Ngày quyết định thành lập

Cơ quan thành lập BQLDA

Lý do chưa chuyển đổi mô hình

Mô hình BQLDA

Số lượng cán bộ công nhân viên

Chuyên ngành

Khu vực

Một dự án

Tổng số

Trình độ

Đại học

Cao đẳng, trung cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo);
- Lưu VT, đơn vị..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 430
0 Bình luận
Sắp xếp theo