Kết quả thi thăng hạng giảng viên chính 2020

Quyết định 3597 về kết quả thăng hạng giảng viên chính 2020

Quyết định 3597/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

Công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVC năm 2020

Ngày 11/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3597/QĐ-BGDĐT về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020.

Theo đó, công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Thời hạn bổ nhiệm và hưởng chế độ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) đối với người đạt kết quả được tính từ ngày 01/12/2020.

Ngoài ra, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm công bố công khai và thông báo kết quả thi tới các đơn vị có người tham gia thi và cá nhân dự thi.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

D
ic l
i
p
-
T
t
y d
o
- 1-1
4
nh
phi
tc
CO
NG
HO
A
XA
H
OI
C
HU
NG
Hi
A V
IE
T NAM
Ha
N
t
Ot
,
n
ga
y
/
0
th
a
n
g
/0
a
m 2020
DJ
la
DJ
DJ
DJ
A
0
DJ
VD
00
-4
C7 \
(-A
A
A
la
A
D..)
A)
A
A
C>
VD
00
....4
01
U
A
1-0
DJ
1-
3
1
GVCO23
1
GVCO2
2
0
<
(-)
0
I-
)
GVCO20
GVC019
G
VC01
7
GVC018
0
<
r)
0,
GVC015
GVC014
GV
C013
G
VC012
0
<
r
0,
)
0
<
r)
0
0
GVC009
GVC008
G
VC007
GV
C006
GVC00
5
GVC004
GV
C003
GVC002
GVC00
1
cn
O.
az
z
He
X
ua
n
Ba
n
g
r<
n>
A
z
00
.0
CC
0)4
0
0,
=
co
A)
a
w..
>>
0
Fa
n Th
i
A
n
Bui
Th
i Th
ua
n
A
nh
T
ra
n Th
i
N
g9c
A
nh
n
rz)
<
Hr
N
gu
ye
n T
ua
n
A
nh
N
gu
ye
n Th
i
Q
uynh
A
nh
K
u
ye
n Th
i N
g9c
A
nh
M
ai
Th
i
Hai
A
nh
CD>
s
Le Th
i N
g9c
A
nh
Kie
u M
ai
A
nh
a
0
a
iii;
>
0
C''
Th
i Va
n
A
nh
D
oa
n Le
A
nh
Th
ai
Th
i H
oai
A
n
r
CD>
<
F;
....
Le
Thi
Thd
y
A
n
Le
Th
anh
A
n
H
oa
n
g Di
r
e
A
n
F
i
ana Th
i N
gu
ye
n
A
i
H
o
va
te
n
I
T
rut
m
g DHSPKT Vi
nh
i
T
rue
n
g DHKH
, D
ai
h
oc H
ue
I
T
rue
m
g DHKH
, D
ai
h
oc H
ue
T
rut
i
n
g DHKT
, D
ai
h
oc H
ue
1
:7
.0=
o
tZ)
t1.1
,
Z
s.). :
(.
I
T
nrt
r
n
g DHS
P
, D
ai
h
oc H
ue
T
ruO
n
g DH L
uat
, D
ai
h
9c H
ue
I
T
rut
in
g DTI
Q
u
y Nh
on
Z
.-.3
g
co
Z
C7
<
-.
O
0-
I
T
rue
r
n
g DHS
P
, D
ai
h
oc Da Na
n
g
T
rut
r
n
g
DH T
a
y N
gu
ye
n
T
iF
ra
n
g DH Ta
y N
gu
ye
n
I
T
rut
m
g DHKT
, D
ai
h
oc H
ue
T
hro
n
g DHYK Vi
nh
' C1
92.
,-.
.0
n
CI
P
,-
Z
r
go
.-]
2
trc?
=
=
r''
.F.
..
1=1
=
c+
0
0
ci
,„
J
T
nrb
n
g
DHSPKT
,
D
al h
oc Da Na
n
g
T
ntO
n
g DH
Ta
y N
gu
ye
n
T
hro
n
g DH
Q
u
y Nh
a
n
T
rua
n
g DH
Ta
y N
gu
ye
n
T
rut
m
g DHKT
, D
M h
oc H
ue
T
rut
m
g DH
Q
u
y Nh
cm
T
rue
n
g DHN
N
, D
M h
9c H
ue
t
g
<
2
3/
10/1
974
12/12/
1
9
78
CD
DJ
-
6
.
-.....
VD
0'
12
/01/1
9
84
14/
10/
1985
01/
01/
1984
22/
08/
1981
N
am
N
ga
y
si
nk
31/
10/
198
3
16/09/1
983
28/
08/
1986
04/0
7/
1986
20/
09/
1986
N
'-•
,
A
z
-4
-4
22/04/1
984
20/1
0/1
984
21/04/
198
5
01/
10/1
986
22/
05/
1983
2
9/11/
1982
08/0
6/
1
975
DJ
DJ
,
G
00
02/12/1
986
10/
02/
1973
Z
q
,
81
z
O
8
5
00
.p.
00
DJ
S
8
I
I
82
-4
---1
,c,
A
00
A
88
00
A
s.0
A
75
J
78
0.
0
00
DJ
00
0
v:,
DJ
-4
C>
00
0
00
A
72
Me
n
th
ik
ch
un
g
K'
C'
t
qui
die
m
thi
I
84
0
l)
0
A
Z
DJ
'0
A
'0
A
VD
CD
75
84
0
to
'0
A
88
N
00
A
94
0
la
)0
DJ
80
0
C>
CO
--.1
8
7
I
0
...1
CO
DJ
Ch
ano
n
n
ghi
g
p
vu
00
(7)
I Mi
e
n
'0
v.
I
mi
.&
miL
VD
co
00
—4
,..4.
CD)>
0
_,
4
0>>
0
I
NEL
.0
a>
4
',---,;,
0
00
0.
4
,---,;.,
0
4
E;,
-4
DT
Mie
n
0
t-c
,
4
.
ito?
0
4
.
Eol
0
4
FIN
0
4
....•
0).
0
2
1:1
To
crct
p
St
,y.
00
'-^
VD
'-^
VD
t.,,
to
>0
-...3
to
VD
-.I
-..,,
0
....a
,,,
>0
t.,)
..,.
0
c
'
VD
.....)
-,
.
"g
,,
0
'-^
A
s
,,,,
VD
....1
-..,,
0
...„1
,
..0
,,
‘0
,..,,
VD
.-4
_
u,
0
t,)
,
0
..4
...
.
a.„
=
A
0,
0
A.
0
CZ'
,
..0
...,.
....
0
=
.0
e,
0
1
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
10
0
qg
el-
CY
=.'
.b:
C,
IT
ll
00
B
Q CIA
O
D
K VA
DA
O
T
AO
Đánh giá bài viết
1 115
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo