Kế hoạch 1361/2012/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1361/2012/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------

Số: 1361/KH-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

KẾ HOẠCH
TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/2012/TT-BGDĐT NGÀY 05/3/2012 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN và căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán triển khai thực hiện Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT như sau:

I. Mục đích

1. Tập huấn cho cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán của sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp về Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn (tại Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán tiếp tục triển khai tập huấn cho cán bộ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại địa phương.

II. Nội dung

1. Quán triệt về mục đích, ý nghĩa, quá trình nghiên cứu xây dựng Chuẩn nghiệp vụ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

2. Giới thiệu nội dung Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Tập huấn kỹ năng đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn được quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012.

III. Thành phần tham gia tập huấn

Số lượng đại biểu tham gia tập huấn, khoảng 1.000 người, trong đó:

1. Khối các sở giáo dục và đào tạo: 126 người. Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 02 đại biểu phụ trách theo dõi giáo dục chuyên nghiệp.

2. Khối các trường trung cấp chuyên nghiệp: khoảng 580 đại biểu. Mỗi trường trung cấp chuyên nghiệp cử 02 đại biểu, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo trường;

- 01 đồng chí là trưởng phòng đào tạo hoặc trưởng khoa hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ.

3. Khối các trường cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp: khoảng 200 đại biểu. Mỗi trường cử 02 đại biểu, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo trường;

- 01 đồng chí lãnh đạo khoa có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp.

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo