Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19.