Đơn xin xác nhận và cấp hỗ trợ

Đơn xin xác nhận ở lại trường dịp Tết nguyên đán

Đơn xin xác nhận và cấp hỗ trợ là biểu mẫu đơn xin xác nhận “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán" dành cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Phụ lục II.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VÀ CẤP HỖ TRỢ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)

Kính gửi:

- (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp);

- (Tên phòng Công tác học sinh, sinh viên/Phòng Đào tạo).

Họ và tên: ..................................................…................................................................

Lớp: ………………………Khóa: …………………..Khoa: ..............................................

Mã số học sinh, sinh viên: .........................…................................................................

Để Nhà trường cấp tiền hỗ trợ ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm……………..theo quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, tôi làm đơn này đề nghị Phòng Công tác học sinh, sinh viên (hoặc Phòng Đào tạo) xác nhận là tôi “ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán năm……….” với lý do: ..........................................

...................................................................................................................................

Xác nhận của Phòng Công tác học sinh,
sinh viên (hoặc Phòng Đào tạo)
(Quản lý học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán)

……….., ngày…….. tháng…….. năm………
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________

1 Đề nghị ghi rõ các lý do khách quan liên quan đến việc học tập, thực tập hoặc sức khỏe cần phải ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Đánh giá bài viết
1 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo