Công văn 2873/BHXH-BT

Công văn 2873/BHXH-BT - Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV cho từng trường

Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV cho từng trường là nội dung nổi bật tại Công văn 2873/BHXH-BT về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018-2019. Sau đây là nội dung chi tiết.

BẢO HIỂM HỘI
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2873/BHXH-BT
V/v tham gia BHYT học sinh, sinh viên
năm học 2018 - 2019
Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018
Kính gửi: Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong những năm qua, Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(BHXH tỉnh) đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan, đặc biệt Sở Giáo dục
Đào tạo trong việc triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên. Số lượng học
sinh, sinh viên tăng đáng kể từ khoảng 85% năm 2013 - 2014 lên khoảng trên 93,5% m
2017 - 2018. Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo số BHXH cũng đã được triển khai quyết
liệt, đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia BHYT còn chưa đồng đều
tại một số địa phương, đối tượng sinh viên tham gia BHYT chưa cao (chiếm tỷ lệ khoảng
70%-80%), việc cấp lại, đổi thẻ do sai thông tin vẫn còn xảy ra... Để khắc phục những
tồn tại nêu trên tiếp tục triển khai BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo đúng quy định,
BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố văn bản chỉ đạo thực hiện
BHYT học sinh, sinh viên đối với các sở giáo dục đào tạo (gọi tắt trường học).
Trong đó, yêu cầu các s giáo dục đại học, cao đẳng trung cấp trên địa bàn đẩy
mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất sinh viên từ năm thứ 2 trở đi; ngành
Giáo dục Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với
từng trường học đưa tiêu chí về t lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên một trong
các tiêu chí đánh giá phân loại t chức sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để vận
động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó chú trọng vào các nội dung về quyền
lợi hưởng khi tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện soát, phân loại danh sách học sinh,
sinh viên chưa tham gia BHYT sắp hết hạn trong sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp
với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.
3. Phối hợp với ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị kết, đánh giá, phổ biến,
tuyên truyền chính sách BHYT đến tất cả c trường học; ban hành văn bản hướng dẫn
các trường học trên địa bàn tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.
4. Thực hiện soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5
năm liên tục thực hiện cấp thẻ BHYT theo số BHXH như sau:
- Đối với trường hợp học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo số BHXH khi
tiếp tục tham gia, quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào
sở dữ liệu in Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D01a-TS) ban hành kèm theo Quyết định
số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban nh quy
trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động
(BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản sổ BHXH, thẻ BHYT gửi cho trường học,
thẻ BHYT đã cấp theo số BHXH tiếp tục được sử dụng.
- Đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa được cấp số BHXH thực hiện khai
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo
Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa
đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản
sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017
của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thực hiện cấp thẻ BHYT theo số BHXH
theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
5. Kịp thời xét duyệt trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT học sinh, sinh viên, xác
định chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các sở giáo dục đủ điều kiện
theo quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để
giải quyết./.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị: ST, CNTT, CSYT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, BT.
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu
Thuộc tính văn bản: Công văn 2873/BHXH-BT
Số hiệu
2873/BHXH-BT
Loại văn bản
Công văn
Lĩnh vực, ngành
Bảo hiểm, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Nơi ban hành
Bảo hiểm hội Việt Nam
Người
Trần Đình Liệu
Ngày ban hành
03/08/2018
Ngày hiệu lực
03/08/2018
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat
Đánh giá bài viết
1 192
Bài liên quan