Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an

Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an là gì? Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an là gì?

Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an. Mẫu nêu rõ nội dung bản công văn, thông tin yêu cầu cung cấp thông tin... Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an

……………(1)
………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: …/…(3)
V/v yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình

………(4), ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ………………………………(5)

Địa chỉ: …………………………………...

Căn cứ ………………………………………………………….………….(6);

Căn cứ …………………………………………………………….……….(7);

Căn cứ …………………………………………………………….……….(8);

Căn cứ Quyết định thanh tra về………./Quyết định xác minh…………….(9)

số…..ngày…../…../…..của…………………………………(10);

Để làm rõ nội dung thanh tra/xác minh………………….,

Yêu cầu……………………(5) cung cấp cho Đoàn thanh tra/xác minh những thông tin, tài liệu (hoặc báo cáo, giải trình bằng văn bản) về những nội dung sau:

(11)…………………………………………………………………………….

Những thông tin, tài liệu (hoặc báo cáo, giải trình) được gửi đến ……..(2) trước ngày…..tháng…..năm…..

……………….(5) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung của các thông tin, tài liệu (hoặc báo cáo, giải trình) đã cung cấp./.

Nơi nhận:
- ……..

- Lưu;

………………………(12)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an

Mẫu công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu của Bộ Công an

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo