Thông tư 14/2020/TT-BTNMT xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường

Thông tư số 14 2020 BTNMT

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin ngành TNMT

Ngày 27/11/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Thông tư 14/2020/TT-BTNMT về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường bao gồm: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; kiểm tra, nghiệm thu việc duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, phần mềm hệ thống được phân loại thành 03 nhóm dựa trên các yếu tố ảnh hưởng như sau: Nhóm phần mềm dịch vụ; Nhóm phần mềm hạ tầng; Nhóm phần mềm an ninh, bảo mật. Đối tượng quản lý đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp nếu có thay đổi khi xây dựng phần mềm thì được xác định là kế thừa một phần, nếu không có thay đổi thì được xác định kế thừa hoàn toàn.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2021.

Thông tư này:

Làm hết hiệu lực Thông tư 20/2019/TT-BTNMT

Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 26/2014/TT-BTNMT, Thông tư 58/2015/TT-BTNMT, Thông tư 17/2016/TT-BTNMT.

Mời các bạn tải Thông tư 14/2020/TT-BTNMT tại Đây.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
XÂY DỰNG, DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTNMT ngày tháng năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đánh giá bài viết
1 104
Bài liên quan